Yardenbrief


Op deze pagina treft u de mailberichten aan die ik heb verzonden naar aanleiding van de Yardenbrief van 1 juli 2019.

Bericht 1 (23 juli 2019)


Beste mensen,

Sinds de lancering van mijn website Yardenclaim.nl, in juni 2014, heb ik een kleine 200 hulpverzoeken ontvangen, waarvan ik er inmiddels 161 heb afgehandeld. Zeven dossiers lopen nog en de overige dertig staan (noodgedwongen) op een wachtlijst. De wachttijd (voor niet-urgente dossiers; spoedeisende dossiers - zoals reeds uitgevoerde maar nog niet betaalde uitvaarten, en verzekerden die vermoedelijk nog maar kort te leven hebben - gaan uiteraard te allen tijde voor) bedraagt momenteel zeven maanden. Gemiddeld ben ik een kleine drie maanden met een dossier bezig.

Meteen na de Yardenbrief van 1 juli 2019 ontving ik in de eerste twee dagen al meer dan 100 nieuwe hulpverzoeken en de teller loopt nog steeds op. U zult begrijpen dat het voor mij absoluut ondoenlijk is om iedereen persoonlijk te antwoorden; de wachtlijst zou dan al snel oplopen tot enige járen, mede ook omdat ik het allemaal in mijn eentje doe, tussen al mijn andere zakelijke en sociale verplichtingen door, en ik dan ook nog eens regelmatig gedurende langere tijd voor werk of privé in het buitenland verblijf.

Om die reden heb ik er dan ook voor gekozen om u periodiek op de hoogte te houden van de 'ontwikkelingen' (in de breedste zin des woords) door middel van een e-mailbericht. Even heb ik overwogen om u te informeren via mijn website, maar omdat ik weet dat ook Yarden zélf mijn website nauwgezet volgt en ik Yarden in dit stadium niet wijzer wil maken dan strikt noodzakelijk, wordt het dus een e-mailbericht. Terwijl een website eenrichtingsverkeer is - ik publiceer, u leest - nodigt een e-mailbericht uit tot respons. Toch zal het u duidelijk zijn dat ik in dit stadium absoluut geen mogelijkheid zie om in te gaan op persoonlijke vragen ("Ik ben die en die en mijn polisnummer is zus en zo; hoeveel moet ik straks bijbetalen?"), en dat ik slechts zeer sporadisch - en dan ook nog eens alleen via een algemeen en aan u allen gericht mailbericht - kan ingaan op algemene vragen.

Verreweg de meesten van u zullen zijn overvallen door de recente Yardenbrief. Feit is - en dat zal u niet zijn ontgaan; diverse media hebben er in de voorbije maanden over gepubliceerd - dat Yarden financieel gezien in zwaar weer verkeert. Met de liquiditeit (populair gezegd: voldoende geld in kas om de komende jaren de uitvaarten van verzekerden te kunnen bekostigen) zit het wel snor, maar de solvabiliteit (populair gezegd: voldoende geld in kas om ook op de langere termijn de uitvaarten van verzekerden te kunnen bekostigen) laat veel te wensen over. In cijfers: voor iedere euro die Yarden te zijner tijd verwacht te moeten uitgeven, heeft Yarden momenteel maar 26 cent in kas. Het is juist daarom dat Yarden in 2007 al geprobeerd heeft om onder de dure naturapolissen uit te komen - een poging die werd gedwarsboomd door de tegen mij aangespannen en door Yarden verloren rechtszaak in 2014 - en ook daarom heeft De Nederlandsche Bank (DNB) Yarden begin dit jaar opgedragen om uiterlijk op 1 juli van dit jaar met een herstelplan te komen. Wat dat herstelplan precies inhoudt, wist ik niet (en weet ik op dit moment nog steeds niet: precies op 1 juli begon mijn vakantie; ik ben nu net één dag terug) en ook ontving ik van Yarden niet de brief zoals u die allemaal heeft ontvangen, simpelweg omdat ik - in tegenstelling tot mijn beide inmiddels overleden ouders - geen uitvaartverzekering bij Yarden heb lopen en dus ook geen 'klant' van Yarden ben.

De komende tijd zal voor mij dan ook in het teken staan van het inwinnen van informatie. Bij Yarden of bij DNB zal ik moeten proberen om een kopie van dat herstelplan los te peuteren. Zonder dat plan begin ik niet veel, omdat ik dan niet weet of de recente Yardenbrief letterlijk zo is opgedragen door DNB of dat het een eigen initiatief van Yarden betreft. (Ik hoop op dat tweede, want van Yarden valt te winnen, van DNB - lees: de Overheid - overduidelijk niet.)

Op dit moment is er nog geen enkele reden tot haast. Sowieso tot 1 januari 2020 blijft alles bij het oude. Al met al heb ik dus nog een slordige vijf maanden om er met DNB en/of Yarden uit te komen. Blijkt de brief als zodanig een Yardeninitiatief te zijn - anders geformuleerd: heeft DNB in algemene bewoordingen tegen Yarden gezegd "zorg dat de solvabiliteit wordt hersteld" en heeft Yarden vervolgens gemeend dat te moeten doen door de rekening bij de verzekerden neer te leggen - dan zie ik wel kansen om Yarden tot op zekere hoogte tot inkeer te brengen. Mocht me dat niet, of althans niet vóór 1 januari 2020 lukken, dan betekent dat dat spoedig na die datum de eerste verzekerde een 'verzoek tot bijbetaling' van Yarden zal ontvangen. In dat geval zal ik de betreffende verzekerde adviseren om niet te betalen, maar om het te laten aankomen op een rechtszaak (waarbij ik dan uiteraard de verdediging op mij zal nemen en waarbij eventuele gerechtelijke kosten voor mijn rekening zullen zijn). En dan zal de rechter - in déze rechtszaak, maar dus automatisch óók voor toekomstige min of meer gelijkwaardige geschillen ('jurisprudentie') - zich moeten uitspreken over de rechtsgeldigheid van Yardens handelwijze.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 2 (30 juli 2019)


Beste mensen,

Ik heb uw hulp nodig!

Inmiddels heb ik het e-mailadres van de interim-directeur van Yarden, de heer René Collé, te pakken weten te krijgen en hem verzocht om toezending van zowel de door De Nederlandsche Bank aan Yarden verstrekte opdracht om een herstelplan te schrijven, als het herstelplan zelf. Probleem is echter dat ik René Collé niet persoonlijk ken - tot voor kort deed ik veel én goede zaken met directievoorzitter Ron Bavelaar, maar Ron heeft op 17 mei het zinkend schip verlaten - en (en da's misschien nog wel een groter probleem!) René mij en/of Yardenclaim.nl niet. Zodoende werd mijn op 23 juli aan René gezonden mailbericht diezelfde dag nog beantwoord door advocatenkantoor Wijn & Stael uit Utrecht. In het kort kwam het advocatenantwoord er op neer dat ik geen verzekerde en derhalve geen belanghebbende ben - Yarden ziet mij slechts als 'lastpost' en het moet gezegd: die titel draag ik met trots! - en dat Yarden zich derhalve niet geroepen voelt om mij de gevraagde informatie te verstrekken. Omdat ik in mijn mailbericht had aangegeven 'de belangen van enkele verzekerden te behartigen', wil men mij wel ter wille zijn als ik kan aangeven namens wie ik optreed en als ook degenen die het betreft dit zelf aan het advocatenkantoor laten weten.

Sinds 1 juli heb ik al bijna 200 hulpverzoeken ontvangen en het is voor mij ondoenlijk om iedereen persoonlijk te benaderen. Daarom roep ik u met dit mailbericht allemaal op om een mailtje te sturen naar mr. J.L. van Maanen (j.vanmaanen@wijnenstael.nl) van voornoemd advocatenkantoor, en hem te laten weten dat u ermee instemt dat ik, Hans Vrij van Yardenclaim.nl, uw belangen behartig. Daarbij is het wél van belang dat u in uw bericht aan de heer Van Maanen uw volledige naam, geboortedatum en polisnummer vermeldt, zodat Yarden desgewenst kan verifiëren of u daadwerkelijk bij Yarden verzekerd bent. Hoewel ik juridisch gezien al belangenbehartiger ben als slechts één van u allen zich bij Jan van Maanen aanmeldt, maakt het natuurlijk veel meer indruk als we met ons allen zijn mailbox laten 'ontploffen'. Over pakweg een week ga ik dan doodleuk bij Jan van Maanen informeren of hij inmiddels al 'enkele' machtigingen heeft ontvangen...

Voor alle duidelijkheid: stuur uw mailtje alléén aan Jan van Maanen en niet ook nog eens in afschrift aan mij! Ik ben ervan overtuigd dat we gezamenlijk Jans mailbox kunnen laten overstromen, maar dat hoeft dan niet ook nog eens met mijn mailbox te gebeuren. Ik sta immers aan uw kant, weet u wel?

Ik heb al wel de hand weten te leggen op een exemplaar van de Yardenbrief: de brief die u op of na 1 juli 2019 van Yarden heeft ontvangen, met als onderwerp: "Belangrijk nieuws over uw uitvaartverzekering". In die brief beroept Yarden zich op de zogenaamde en-blocclausule. Verzekeraars hebben vaak het recht om de premies en bloc, dus voor alle polishouders, te wijzigen. Dat mag echter niet zomaar! Sowieso moet die en-blocclausule ook echt in de polisvoorwaarden vermeld staan (zodat u, verzekerde, dat bij het afsluiten van de verzekering hebt kunnen weten en er dus met het daadwerkelijk aangaan van de verzekering mee hebt ingestemd). Voorts zal Yarden in een eventuele rechtszaak overtuigend bewijs moeten leveren dat zij echt geen andere keuze heeft en dat zij door De Nederlandsche Bank hiertoe wordt gedwongen. Het heeft er alle schijn van dat aan deze beide voorwaarden is of kan worden voldaan. Maar er is meer! Volgens vaste rechtspraak is de en-blocclausule in beginsel niet onredelijk bezwarend als de verzekeringnemers een opzegmogelijkheid hebben. En ook die opzegmogelijkheid is er: die wordt in de Yardenbrief genoemd als derde van de drie mogelijkheden die u nu heeft, te weten (a) een bedrag reserveren voor de kostenstijgingen, (b) niets doen, en (c) de polis opzeggen.

Maar nu komt het. U beschikt over een auto. De wet schrijft voor dat u die auto verzekert voor ten minste wettelijke aansprakelijkheid. U vindt een verzekeraar die uw auto wel wil verzekeren voor pakweg 20 euro per maand. U vindt geen goedkopere verzekeraar, dus u besluit die polis met die maandpremie van 20 euro af te sluiten. De verzekeraar heeft in de polisvoorwaarden de en-blocclausule opgenomen en besluit halverwege het jaar de premie plots te verhogen tot 30 euro per maand. U kent echter een verzekeraar waar u uw auto kunt verzekeren voor 25 euro per maand. U mag de lopende polis opzeggen en u doet dat. U bent dan voor de eerste helft van het jaar verzekerd geweest voor 20 euro per maand en maakt voor de tweede helft van het jaar de overstap naar de concurrent, die u 25 euro per maand in rekening brengt. Liever was u het hele jaar verzekerd geweest voor 20 euro per maand, maar omdat dat niet langer blijkt te kunnen, switcht u naar de op dát moment goedkoopste aanbieder.

Yarden is echter een uitvaartverzekeraar en bij dat soort verzekeraars speelt heel iets anders. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de autoverzekering, de zorgverzekering en de reisverzekering betaalt u bij de uitvaartverzekering nú voor iets wat pas veel later staat te gebeuren. Bij de autoverzekering betaalt u nu premie en bent u nu verzekerd. Bij de uitvaartverzekering daarentegen betaalt u nu premie - of bent u misschien zelfs al premievrij - terwijl de 'tegenprestatie' van de verzekeraar - uw uitvaart - (hopelijk) nog héél lang op zich laat wachten. Zo beschouwd staat Yarden bij u in het krijt, tot het moment dat u komt te overlijden. U bent uw deel van de overeenkomst (= de premiebetaling) al lang nagekomen, terwijl u de tegenprestatie die Yarden daarvoor moet leveren, bij leven niet meer gaat meemaken. Yarden kan dan niet zomaar zeggen: "U kunt de polis opzeggen en wij betalen u dan een heel klein beetje premie terug." Maar dat is wél precies datgene wat er nu gebeurt!

Ik stel mij op het standpunt dat alle naturaverzekerden op dit moment nog steeds een volwaardig naturapakket hebben en Yarden is dat met mij eens, getuige de tweede alinea van de Yardenbrief. Fundamenteel verschil van mening bestaat echter over de rechten van verzekerden, als zij hun polis opzeggen. U zult het met me eens zijn dat als u nu besluit om de polis op te zeggen, Yarden u niet op dat moment alle verzekerde goederen en diensten kan leveren. U zou vreemd opkijken als er na opzegging van de polis een grote vrachtwagen bij u voor de deur stopt en er een kist, een bloemstuk, een condoleanceregister, een rouwauto, een volgauto en een handvol dragers bij u worden afgeleverd! De rechtenlijst, dat is de lijst waarop puntsgewijs staat vermeld welke goederen en diensten binnen de dekking van de verzekering vallen, zal dus moeten worden 'vertaald' naar een geldbedrag. Daarover ga ik het met u hebben in mijn volgende mailbericht.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 3 (12 augustus 2019)


Beste mensen,

De verzekerden die zich bij mij hebben gemeld, beschikken (waarschijnlijk; ik weet dat niet 100% zeker) allemaal over een naturapolis. Op zich is dat ook logisch, want alleen zij - en dan hebben we het over 380.000 verzekerden! - hebben begin juli de Yardenbrief ontvangen. Voor verzekerden met een zogenaamde geldpolis verandert er namelijk niets: zij betalen periodiek premie (of zijn wellicht al premievrij) en hun nabestaanden ontvangen na het overlijden van de verzekerde een geldbedrag, of mogen een bepaald geldbedrag aan uitvaartgerelateerde zaken besteden. Dat wás al zo (vóór 1 juli 2019) en dat blijft ook zo.

Voor degenen die een naturaverzekering hebben - onder andere u dus - geldt dat deze verzekering destijds is afgesloten bij een van de rechtsvoorgangers van Yarden: de AVVL ('Arbeiders Vereniging Voor Lijkverbranding') en de NUVA ('Nederlandse Uitvaart- en Verzekerings Associatie'). In 2001 fuseerden de AVVL en de NUVA en uit deze fusie ontstond Yarden. Voor zover mij bekend heeft Yarden nooit onder eigen naam - dus ná 2001 - naturaverzekeringen uitgegeven. Wel heeft Yarden door de jaren heen de polisbladen 'gemoderniseerd'. Iedereen die over een AVVL- of NUVA-naturapolis beschikte, kreeg om de zoveel jaren een nieuw polisblad met bijbehorende voorwaarden toegestuurd: opgemaakt in een modernere lay-out, en soms ook met inhoudelijke aanpassingen. Een van die aanpassingen was het toevoegen van de en-blocclausule aan de zogenaamde 'Algemene Voorwaarden'. Als bijlage bij de Yardenbrief van 1 juli 2019 ontving u de algemene voorwaarden uit 1993. Waarom uitgerekend die voorwaarden? Omdat in alle polisvoorwaarden, uitgegeven tot en met 1992, er nog helemaal geen sprake was van een en-blocclausule!!! Dit wetende, wil ik dat u allemaal op zoek gaat naar uw oudste polisblad. Bezit u nog een polisblad dat is uitgegeven in of vóór 1992, dan zult u in de bijbehorende voorwaarden tevergeefs zoeken naar de en-blocclausule en als er in uw voorwaarden geen en-blocclausule staat, kan die ook niet op u van toepassing verklaard worden! Houders van een polis zónder en-blocclausule staan juridisch sterker dan houders van een polis waarin de en-blocclausule wél is opgenomen.

In mijn bericht 2 van 30 juli schreef ik over de 'vertaling' van de naturapolis naar een geldbedrag. Yarden maakte die vertaalslag al eerder in 2007. Naturaverzekerden ontvingen toen een brief van Yarden, waarin stond dat "steeds meer mensen behoefte hebben aan flexibiliteit en dat in 90% van de uitvaarten er sprake is van extra wensen" (citaat; de originele brief staat op mijn website Yardenclaim.nl), en dat Yarden er daarom in 2007 toe overging om alle naturapolissen om te zetten naar de 'Yarden-natura-uitvaartverzekering' (oftewel: een doodgewone, ordinaire geldpolis). Het naturapakket (kist, rouwauto, rouwcorrespondentie, volgauto, condoleanceregister, dragers, koffietafel, etc.) werd van het ene op het andere moment 'vertaald' naar ongeveer 2350 euro (en naar ongeveer 3800 euro als de uitvaart door Yarden zelf zou worden uitgevoerd; 3800 euro is de eerdergenoemde 2350 euro, vermeerderd met 62% 'ledenvoordeel'). Ook toen al was discutabel of dat geldbedrag toereikend zou zijn voor een complete uitvaart - verzekerden vonden van niet, Yarden beweerde van wel - maar waar iedereen (behalve Yarden!) het tegenwoordig over eens is, is dat dat bedrag heden ten dage bij lange na niet meer volstaat. Yarden verzuimde namelijk het bedrag te laten meegroeien met de almaar en in rap tempo stijgende uitvaartkosten: 2350 en 3800 euro bléven 2350 en 3800 euro - plus wellicht een heel klein beetje extra aan 'winstdeling' - terwijl een gemiddelde uitvaart tegenwoordig ongeveer 7500 euro kost!

Helemaal bont maakt Yarden het nu dan ook met de Yardenbrief van 1 juli. Precies hetzelfde (natura)pakket wat Yarden in 2007 nog waardeerde op ongeveer 3800 euro (op voorwaarde dat de uitvaart door een franchisenemer van Yarden zou worden uitgevoerd) waardeert Yarden nu, twaalf jaren later, op ongeveer 3200 euro (ook nu weer op voorwaarde dat de uitvaart door een franchisenemer van Yarden zal worden uitgevoerd). Als Yarden hiermee wegkomt, zou dat betekenen dat de nabestaanden van een verzekerde die in het bezit is van een naturapolis en die ná dit jaar komt te overlijden - de nieuwe regeling zou van kracht moeten worden op 1 januari 2020 - sowieso al 7500 euro (= gemiddelde kosten uitvaart) minus 3200 euro (= verzekerde waarde pakketpolis volgens Yarden) is 4300 euro zullen moeten bijbetalen!

Roepen dat een gemiddelde uitvaart vandaag de dag 7500 euro kost en dat de huidige 'verzekerde waarde van de pakketpolis' eerder in de buurt van de 7500 euro dan van de door Yarden genoemde 3200 euro ligt, is makkelijk, maar niet voldoende om de rechter te overtuigen. Ik zal dat moeten kunnen onderbouwen. Momenteel ben ik bezig om aan Yardens naturapakket een reëler prijskaartje te hangen en daarvoor maak ik gebruik van de objectieve uitvaartwebsite Uitvaart.nl. In mijn volgende bericht hierover meer.

Heeft u nog geen mailtje gestuurd naar advocaat Jan van Maanen - zie mijn oproep hiertoe in mijn bericht 2 - wil dat dan nu ook niet meer doen. Jan van Maanen heeft zó veel berichtjes ontvangen, dat mijn verzoek om toezending van de opdracht van DNB en het herstelplan van Yarden inmiddels weer dáár ligt waar het thuishoort: op het bordje van interim-directeur René Collé.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 4 (27 augustus 2019)


Beste mensen,

Steeds als ik u op de hoogte breng van de laatste ontwikkelingen, stroomt mijn mailbox weer vol met allerhande persoonlijke verzoeken. ("Ik heb u al drie keer eerder een conceptbrief gemaild die ik naar Yarden wil sturen, zou u daar even naar willen kijken?") Nee, dat wil ik niet! En dat is dan geen onwil, maar louter het gevolg van de keuze die ik heb gemaakt om iedereen die zich bij mij heeft gemeld als Yarden-gedupeerde, zo goed en uitgebreid mogelijk te informeren over de actuele stand van zaken. Daar gaat véél tijd in zitten, en omdat ik die tijd moet zien te vinden tussen al mijn functionele en sociale verplichtingen door, blijft er geen tijd meer over om op individuele situaties in te gaan. Het is óf het een óf het ander, en ik denk dat de door mij gemaakte keuze op dit moment de verstandigste is.

Wilt u een persoonlijke aanpak? Schakel dan uw rechtsbijstandverzekeraar in. Wilt u Yarden voor de rechter dagen? Win dan informatie in bij een advocaat. Wilt u Yarden laten weten dat u het niet eens bent met de afwaardering van uw naturapolis? Stuur Yarden dan (zónder mijn hulp!) een brief. Verwacht dan overigens geen - of hooguit een uiterst onbevredigend - antwoord, want met ongeveer 380.000 gedupeerden zult u echt niet de enige zijn die contact met Yarden opneemt...

Mijn aanpak is in grote lijnen de volgende. De eerste drie maanden (juli t/m september) staan in het teken van het bijeenschrapen van informatie. Met name ben ik geïnteresseerd in de letterlijke opdracht zoals deze door DNB aan Yarden is verstrekt en Yardens antwoord daarop, oftewel het herstelplan. Vooralsnog zou ik niet weten waar ik deze informatie anders zou kunnen halen dan bij DNB en/of Yarden, maar vooralsnog vang ik bij beide instanties bot. In de volgende drie maanden ga ik, gewapend met alle vergaarde informatie, de druk op met name René Collé opvoeren. Ik ga hem per mail en/of telefonisch steeds kritischer vragen stellen en uiteindelijk aansturen op een persoonlijk gesprek. Officieel wordt vanaf 1 januari 2020 de nieuwe regeling van kracht. En dan is het feitelijk wachten op de eerste naturaverzekerde die komt te overlijden, want onder de nieuwe voorwaarden gaan diens nabestaanden een forse rekening ontvangen. In mijn bericht 3 heb ik u al voorgerekend dat dat zomaar een rekening van enkele duizenden euro's zou kunnen gaan worden. Als het vervolgens aan mij ligt - ik adviseer slechts; de nabestaanden beslissen! - dan wordt die rekening niet betaald, maar gaan we Yarden uitdagen om een rechtszaak te beginnen. Dan is de rechter aan zet (en dan kan alle informatie die ik momenteel bijeensprokkel om het onrechtmatige van Yardens handelwijze te kunnen aantonen, wel eens héél erg goed van pas komen...)

Heeft u geen vertrouwen in mijn aanpak? Daar kan ik begrip voor opbrengen. In dat geval is één kort mailtje naar hans@yardenclaim.nl voldoende om uw e-mailadres uit mijn verzendlijst verwijderd te krijgen.

Ik liet u al eerder weten momenteel bezig te zijn met het 'omzetten' van het naturapakket in een geldbedrag. Waaruit zo'n naturapakket precies bestaat, staat puntsgewijs opgesomd in de bij de naturapolis horende voorwaarden. Bij de Yardenbrief die u na 1 juli heeft ontvangen, zit bijvoorbeeld ook zo'n lijst. Het is de pagina met de titel 'OMSCHRIJVING VAN RECHTEN'. Deze lijst is trouwens niet per se de rechtenlijst die voor u van toepassing is, want net zo goed als Yarden door de jaren heen steeds weer nieuwe naturapolissen heeft uitgegeven, heeft Yarden ook regelmatig de rechtenlijsten vernieuwd: niet alleen qua uiterlijk, maar soms ook inhoudelijk. Kijk maar eens naar de rechtenlijsten op mijn website - u vindt er lijsten uit 1991, 1993, 1997, 2001 en 2004 - en zoek de verschillen! In beginsel baseer ik mijn berekening op de rechtenlijst uit 1993, de lijst dus die Yarden u begin juli heeft toegezonden. Omdat me dat echter niet voor alle punten lukt, zal ik incidenteel mijn toevlucht zoeken tot een andere versie. In de toelichting bij mijn uiteindelijke berekening (die de hoofdmoot zal vormen van mijn volgende bericht) zal ik u ook uitleggen waarom.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 5 (16 september 2019)


Beste mensen,

Nog steeds sturen verzekerden mij brieven van Yarden door waarin Yarden laat weten 'dat de polisaanpassing vervelend maar noodzakelijk is, dat er geen minder ingrijpende oplossing denkbaar is en dat Yarden op ieders begrip rekent'. Voor zover mij bekend krijgt ieder van de 380.000 gedupeerden die Yarden om opheldering vraagt, deze zelfde standaardbrief, ondertekend door hetzij René Collé, hetzij Sylvia van de Bunt. Die brieven hoeft u mij écht niet allemaal door te sturen! Bent u toevallig die ene verzekerde die van Yarden te horen heeft gekregen dat dit alles niet voor u geldt en dat u zonder enig voorbehoud alle rechten uit het naturapakket behoudt, ja, dan mag u mij dáárover mailen! Gráág zelfs!

Mijn berichten staan voortaan ook op mijn website Yardenclaim.nl! Eerder al liet ik u weten dat het niet de bedoeling is dat Yarden over deze informatie beschikt en daarom heb ik mijn berichten 'verstopt'. Op de pagina 'De zaak Yarden' staat onderaan, in rood, aangegeven wanneer de website voor het laatst is bijgewerkt. Aan het eind van die zin staat een punt en die punt is aanklikbaar! Als u op die punt klikt, krijgt u alle reeds verzonden berichten te zien. (Helemaal onderaan die pagina kunt u dan via de knop 'TERUG' weer terug naar de vorige pagina.)

In mijn bericht 3 kondigde ik al aan dat ik zou gaan proberen om aan Yardens naturapakket een prijskaartje te hangen. Ik heb daarvoor alle verzekerde goederen en diensten uit de 'OMSCHRIJVING VAN RECHTEN' uit 1993 omgezet in een geldbedrag. Daarvoor heb ik dankbaar gebruikgemaakt van de kostencalculator op de website Uitvaart.nl (www.uitvaart.nl/infotheek/kosten-uitvaart/kosten-uitvaart-berekenen). Mijn bevindingen zijn als volgt:

 1. Regeling van de uitvaart aan het sterfhuis of ten huize van de aanvrager van de crematie of begrafenis
  Uitvaart.nl: Basistarief uitvaartverzorger = 1500 euro.

 2. Het verzorgen van alle formaliteiten en de algehele leiding van de uitvaart
  Dit schaar ik onder 'Basistarief uitvaartverzorger'.

 3. Identificatie en registratie
  Dit schaar ik onder 'Basistarief uitvaartverzorger'.

 4. Dragers aan het sterfhuis en/of op de begraafplaats
  Uitvaart.nl: Dragers, 6 dragers = 600 euro.

 5. Uitvaartkist
  Uitvaart.nl: Kist, spaanplaat eikenfineer = 425 euro.

 6. Verzorging van het kisten
  Uitvaart.nl: Laatste verzorging overledene = 150 euro.

 7. Het opbaren van de overledene
  Uitvaart.nl: Opbaren in het uitvaartcentrum incl condoleancebezoek = 650 euro.

 8. Vijftig rouwbrieven plus porti òf een daaraan gelijke bijdrage aan andere diensten binnen de uitvaart
  Uitvaart.nl: Rouwkaarten (zonder porto), 50 stuks = 200 euro. Portokosten: 50 postzegels kosten (nu nog; vanaf 1 januari 2020 worden postzegels duurder) 50 x 87 cent = 43,50 euro. Een verzendset voor rouwkaarten kost 6,95 euro. Totaal: 250,45 euro ≈ 250 euro.

 9. Het vervoer van de overledene per rouwauto naar crematorium of begraafplaats
  Uitvaart.nl: Laatste vervoer overledene per rouwauto = 250 euro.

 10. Eén volgauto, naar plaatselijk gebruik, voor vervoer van de plaats van opbaring naar crematorium of begraafplaats en terug òf een daaraan gelijke bijdrage aan andere diensten binnen de uitvaart
  Uitvaart.nl: Volgauto's (vervoer binnen gemeente), 1 volgauto = 250 euro.

 11. Gebruik van de aula van crematorium of begraafplaats, met muzikale begeleiding naar keuze
  Uitvaart.nl: Gebruik aula begraafplaats (45 minuten) = 375 euro.

 12. Koffie alsmede cake of koek in de koffiekamer (indien aanwezig) na afloop van de plechtigheid
  Uitvaart.nl: Koffietafel na uitvaart (koffie en cake), 200 personen = 1000 euro. (In de Omschrijving van Rechten uit 1993 noemt Yarden geen maximum aantal personen; voor deze berekening ga ik uit van 50% van het maximum aantal personen - 400 - zoals vermeld op Uitvaart.nl.)

 13. De crematie danwel begrafenis
  Uitvaart.nl: Crematie: crematie, dienst in aula, condoleanceruimte = 1350 euro. Begrafenis: kosten algemeen graf (10 jaar, gedeeld met vreemden) inclusief open en sluiten graf (maandag - vrijdag) = 1500 euro. Voor deze berekening ga ik uit van het gemiddelde: 1425 euro.

 14. BIJ CREMATIE: De bezorging van de as, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit bijzetting, bezorging of verstrooiing
  Uitvaart.nl: Indien gekozen wordt voor bijzetting: Sierurn van keramiek = 250 euro. Sierurn bijzetten in urnenmuur / columbarium (3 jaar) = 270 euro. Totaal: 520 euro.
  BIJ BEGRAFENIS: Grafrechten voor de eerste tien jaren
  Is reeds verdisconteerd, zie 'De crematie danwel begrafenis'.
  Voor deze berekening ga ik uit van het gemiddelde (van crematie en begrafenis): 260 euro.

 15. Een condoléance-register, door de AVVL beschikbaar te stellen
  Uitvaart.nl: Standaard condoleanceregister, 1 stuk = 25 euro.

 16. Eén uittreksel uit het Register van Overlijden danwel een kopie van de akte van overlijden
  Uitvaart.nl: Akte van overlijden = 13 euro.

 17. De Nazorg
  Dit schaar ik onder 'Basistarief uitvaartverzorger'.

De gemiddelde geldwaarde van de Omschrijving van Rechten uit 1993 bedraagt dus (héél globaal berekend!) 7173 euro. (De uitvaart als zodanig pakt doorgaans fors duurder uit, omdat er vaak ook nog kosten bij komen voor advertentie, bloemen, kerkdienst, grafmonument etc.)

Wat kan of doe ik hiermee? Met deze berekening ga ik in het laatste kwartaal van 2019 naar interim-directeur René Collé - althans: als hij bereid is om mij te ontvangen en te woord te staan - en dan ga ik proberen om hem ervan te overtuigen dat de reële geldwaarde (en daarmee dus ook de afkoopwaarde!) van de huidige naturapolis ruim 7000 euro bedraagt. Hem zal ik vermoedelijk niet kunnen overtuigen; de rechter (bij een mogelijk toekomstige rechtszaak) wellicht wel.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 6 (24 oktober 2019)


Beste mensen,

De (heel globaal berekende!) geldwaarde van het naturapakket, de in mijn bericht 5 genoemde 7173 euro, zou in mijn optiek het bedrag moeten zijn wat Yarden moet betalen aan verzekerden die - wegens contractbreuk door Yarden - hun naturapolis wensen af te kopen. Immers: verzekerden zijn (tot 1 januari 2020) verzekerd voor een compleet pakket van goederen en diensten zonder enige bijbetaling, en omdat Yarden daaraan met ingang van volgend jaar begint te morrelen (door bijbetaling te verlangen), komt Yarden haar uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet langer ten volle na en zouden verzekerden daarom het recht moeten hebben om alle verzekerde goederen en diensten elders - dus niet langer bij Yarden - af te nemen. En daarmee is dus een bedrag van (gemiddeld) 7173 euro gemoeid.

In de brief van 1 juli van dit jaar waardeert Yarden het volledige naturapakket trouwens op slechts ongeveer 3200 euro. Uiteraard valt het te rechtvaardigen dat Yarden voor de diverse goederen en diensten substantieel lagere bedragen hanteert dan de bedragen die ik in mijn bericht 5 noem - de nabestaande die een uitvaart moet regelen, betaalt bij de uitvaartondernemer 425 euro voor een uitvaartkist van spaanplaat en met eikenfineer; Yarden koopt dit type kist met honderden stuks tegelijk rechtstreeks bij de kistenmakerij in en betaalt daarvoor dan 145 euro per stuk - maar daar staat dan wél tegenover dat Yarden openheid van zaken zal moeten geven over de optelsom die uiteindelijk tot het totaalbedrag van 3200 euro leidt.

Sowieso ben ik van mening dat Yarden voor de individuele verzekerde helemaal geen vast bedrag aan het naturapakket kán hangen! Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of de verzekerde in (de stad) Groningen of in Losser wordt begraven. Yarden vergoedt de grafrechten voor de eerste tien jaren, zo staat in de naturapolis. Vorig jaar bedroegen de grafkosten in Groningen - de duurste gemeente - 2376 euro per tien jaar, en in Losser - de goedkoopste gemeente - 361 euro per tien jaar. (Bron: Monuta.) Met een (door Yarden genoemd) 'vast' bedrag van 3200 euro zou voor de begrafenis in Losser nog 3200 - 361 = 2839 euro te besteden overblijven, en voor de begrafenis in Groningen nog maar 3200 - 2376 = 824 euro! Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Inmiddels heb ik interim-directeur René Collé schriftelijk gevraagd om mij opheldering te verschaffen over de totstandkoming van het totaalbedrag van 3200 euro. Ik houd u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 7 (28 oktober 2019)


Beste mensen,

Vier dagen na bericht 6 al bericht 7: dan moet er wel iets héél bijzonders aan de hand zijn! Dat is ook zo, maar eerst iets anders. Na mijn bericht nr. 6 lieten diverse verzekerden mij weten dat interim-directeur René Collé niet meer bij Yarden aan de touwtjes trekt. Op 16 september is wereldkundig gemaakt (onder andere op AMweb en Uitvaart.nl) dat René op 1 september bij Yarden is vertrokken. Hij is opgevolgd door ene Peter de Groot en die moet - in tegenstelling tot René - een 'blijvertje' gaan worden, want Peter wordt directeur. (En uiteraard ligt mijn vraag inmiddels al in zijn postvakje.)

Een blijvertje..., maar voor hoe lang? Want zojuist is bekendgemaakt dat uitvaartcoöperatie DELA overweegt om Yarden over te nemen! Als dat definitief doorgaat, dan heeft DELA al bepaald dat de nabestaanden van naturaverzekerden in ieder geval de komende tien jaren nog niets hoeven bij te betalen!!! De 'bijbetalingsregeling' is dus (nog) niet definitief van de baan, maar een jarenlang uitstel komt nu wel héél erg dichtbij!

Om dit bericht zo snel mogelijk online te krijgen, beperk ik me nu tot een doorverwijzing naar het artikel op de website Uitvaart.nl ("Coöperatie DELA neemt Yarden over"). Inmiddels staat het bericht ook op NOS Teletekst en ook in de journaals van RTL4 (19.30 uur) en NOS (20.00 uur) zal er aandacht aan besteed worden.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 8 (29 oktober 2019)


Beste mensen,

Eén dag na bericht 7 alweer bericht 8, maar wél een heel kort bericht: aanstaande vrijdag zal er in het consumentenprogramma MAX Meldpunt nader worden ingegaan op de nu ontstane situatie en zullen kijkersvragen hieromtrent worden beantwoord. MAX Meldpunt wordt uitgezonden van 19.05 tot 19.35 uur op NPO2.

En daarna even geen nieuwe berichten meer van mij, want de komende drie weken ben ik op vakantie...

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 9 (5 december 2019)


Beste mensen,

Op 28 oktober liet ik u weten aan de nieuwe directeur van Yarden, Peter de Groot, te hebben gevraagd hoe de per gemeente sterk variërende grafkosten zich verhouden tot de voor iedere verzekerde gelijke verzekerde waarde van het naturapakket (3200 euro). Letterlijk vroeg ik hem:

Per brief heeft u op 1 juli 2019 aan uw 380.000 naturaverzekerden laten weten dat de verzekerde waarde van hun pakketpolis 3201 euro bedraagt en dat na overlijden van de verzekerde zal worden vastgesteld welke diensten en producten uit dat pakket voor de verzekerde waarde kunnen worden uitgevoerd. Een eventueel verschil zal moeten worden bijbetaald.

Een van de producten uit de pakketpolis is de 'Grafrechten voor de eerste tien jaren' (artikel 14, tweede lid). De hoogte van de grafrechten verschilt van plaats tot plaats en kan fors uiteenlopen. In de precieze bedragen voor dit jaar heb ik nog geen inzage, maar wel weet ik dat in 2018 Losser het goedkoopst was met 361 euro per tien jaren en Groningen het duurst met 2376 euro per tien jaren. Dit zou betekenen dat er voor de verzekerde die in Losser begraven wordt, nog 2840 euro ter besteding overblijft en voor de verzekerde die in Groningen begraven wordt, nog maar 825 euro. Twee verzekerden met een identieke pakketpolis, waarbij de een 2015 euro beter af is dan de ander! U heeft iets uit te leggen.

Graag verneem ik dan ook van u hoe Yarden is gekomen tot dat bedrag van 3201 euro. Ik wil u er op attenderen dat Yarden in 2007 nog uitging van een verzekerde waarde van ongeveer 3800 euro, te weten: ongeveer 2350 euro 'verzekerd bedrag', vermeerderd met 62 procent 'ledenvoordeel' (als de uitvaart door of namens Yarden zou worden uitgevoerd). Volgens mij is de gemiddelde uitvaart sinds 2007 nou niet echt 16 procent goedkoper geworden!

Na enige 'aansporing' mijnerzijds - op 27 november herhaalde ik mijn vraag en drong ik aan op een spoedig antwoord - antwoordde Peter de Groot op 3 december als volgt:

Ik heb uw berichten van 28 oktober 2019 en 27 november 2019 gelezen. Hieronder zal ik ingaan op uw opmerkingen.

In de brief van 1 juli 2019 waarnaar u verwijst en op de polisbladen van de polishouders staat een verzekerde waarde vermeld. De verzekerde waarde is opgebouwd uit de kosten die Yarden moet maken voor de producten en diensten die zijn vermeld in de rechtenlijsten bij de pakketpolis. Ongeacht de hoogte van de verzekerde waarde, heeft een polishouder recht op die producten en diensten. Vanaf 1 januari 2020 komen kostenstijgingen van de producten en diensten voor rekening van de polishouders. Dat betekent dat nabestaanden moeten bijbetalen om het volledige pakket te behouden, of in overleg met de uitvaartverzorger bepalen welke diensten en producten uit het pakket worden weggelaten. Voor wat betreft het feit dat DELA voornemens is om Yarden over te nemen, meld ik u dat op dit moeten de toezichthouders de overname nog moeten goedkeuren. Voor polishouders van Yarden verandert er voorlopig niets. De pakketpolissen lopen door onder dezelfde voorwaarden en nabestaanden van pakketpolishouders kunnen blijven rekenen op de gebruikelijk dienstverlening en zullen worden geïnformeerd zodra Yarden nieuws heeft over de voorgenomen overname.

Yarden biedt pakketpolissen aan die in heel Nederland kunnen worden aangegaan, ongeacht de woonplaats van de verzekeringnemer. Bij de berekening van de verzekerde waarde van een pakketpolis dient Yarden dus rekening te houden met kosten voor diensten en producten waarvan de hoogte over het hele land kan variëren. Op basis van deze variërende kosten, stelt Yarden een verzekerde waarde vast die uniform is voor alle houders van pakketpolissen over heel Nederland. Yarden stelt in dat kader niet op individueel niveau een verzekerde waarde vast waarin kosten verdisconteerd zijn die per gemeente of provincie kunnen variëren. Dit geldt temeer gezien het feit dat polishouders gedurende hun leven kunnen verhuizen of de producten en diensten op een andere plaats in Nederland afnemen dan de plaats waar zij de verzekering afsloten.

Het ledenvoordeel is niet verdisconteerd in de verzekerde waarde die is vermeld in de brief van 1 juli jl. en op het polisblad. In uw bericht van 24 oktober jl. noemt u een bedrag uit 2007 van EUR 3800,00. In dat bedrag is - zoals u aangeeft - het 'ledenvoordeel' verdisconteerd. De verzekerde waarde is echter - zoals hiervoor gezegd - juist het bedrag waarin het ledenvoordeel (nog) niet is verdisconteerd. De werkelijke verzekerde waarde uit 2007 sluit dus meer aan bij het bedrag van EUR 2350,00 dat u noemt in uw bericht van 24 oktober jl. en is dus lager dan de huidige verzekerde waarde.

Verreweg de belangrijkste zin uit zijn antwoord is: "Ongeacht de hoogte van de verzekerde waarde, heeft een polishouder recht op de producten en diensten die zijn vermeld in de rechtenlijsten bij de pakketpolis." Feitelijk zegt hij dat iedereen die destijds een natura(pakket)polis heeft afgesloten - dus u en alle overige 380.000 naturaverzekerden die de zogenaamde 1-juli-brief hebben ontvangen - nu (en ook ná 31 december 2019) nog steeds een volwaardige naturapolis heeft. Wel stelt hij dat vanaf komend jaar de kostenstijgingen van dat naturapakket voor rekening van de verzekerde komen. Die verzekerde heeft dan de keuze tussen 'bijbetalen' en 'goederen en diensten uit het pakket weglaten'. In zijn antwoord aan mij noemt hij geen bedrag, maar Yarden doet dat wél in de brief die (vermoedelijk) u allemaal enige dagen geleden heeft ontvangen: voor het jaar 2020 heeft Yarden deze kostenstijging eenzijdig vastgesteld op 2% oftewel 64,02 euro. Wat dit voor u precies gaat betekenen (en of u dit bedrag überhaupt zult moeten betalen) ga ik u uitleggen in mijn volgende bericht.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 10 (20 december 2019)


Beste mensen,

Over twaalf dagen is het 1 januari 2020 en vanaf die datum is de 'bijbetalingsregeling' van Yarden van kracht, althans: als het aan Yarden ligt.

Op 28 oktober liet ik u weten dat DELA, met 4 miljoen verzekerden Nederlands grootste uitvaartcoöperatie, van plan is om de Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Als die overname doorgaat, dan heeft DELA al bepaald dat de nabestaanden van naturaverzekerden in ieder geval de komende tien jaren nog niets hoeven bij te betalen. Óf die overname doorgaat, hangt af van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM, de vroegere Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), moet instemmen met deze overname en zal daarvoor eerst nog in overleg treden met De Nederlandsche Bank (DNB). Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat die toestemming er komen gaat, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet al per 1 januari 2020 het geval zijn. Tot en met 31 december 2019 hoeven naturaverzekerden niets bij te betalen en vanaf het moment van inlijving van Yarden door DELA (= 'Draagt Elkanders Lasten') hoeven naturaverzekerden niets bij te betalen (althans niet gedurende ten minste de eerste tien jaren), maar gedurende het tussenliggende tijdvak dus wél!

Wat is nu precies de situatie? Ergens vóór 2007 sloot u een naturaverzekering af, hetzij bij de AVVL of de NUVA (vóór 2001), hetzij bij Yarden (tussen 2001 en 2007). In 2007 kwam Yarden erachter dat al die (380.000!) naturapolissen op termijn onbetaalbaar zouden zijn en dus besloot Yarden eenzijdig om van al die naturapolissen geldpolissen te maken: niet langer was u verzekerd voor goederen (zoals: uitvaartkist, rouwbrieven, volgauto, koffie en thee) en diensten (zoals: het vervoeren en het opbaren van de overledene, en het regelen van de uitvaart), maar voor een geldbedrag. Toen ik het in 2014 op een rechtszaak liet aankomen, zette de rechter een streep door deze handelwijze van Yarden. Pas in 2018 gaf Yarden zich volledig gewonnen door te verklaren: "De directie van Yarden Uitvaartverzekeringen heeft op 22 augustus 2018 vastgesteld dat de noodzakelijke omzetting van de pakketpolissen naar een sommenpolis in 2007 niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Daardoor hebben de polishouders nog altijd een pakketverzekering en is de situatie van vóór 2007 weer actueel geworden." (Bron: 'Solvency & Financial Condition Report 2018', pagina 3.) Op dit moment - 20 december 2019 - heeft iedere naturaverzekerde dus (wéér c.q. nog steeds) een volwaardige naturapolis.

Gevolg van deze erkenning door Yarden was dus wél, dat Yarden in de toekomst kapitálen zou moeten gaan uitgeven aan al die naturapolissen, en zoveel geld had Yarden helemaal niet! Yarden had maar een kwart in kas van al het geld dat nodig zou zijn om ook op de lange termijn aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In vakjargon: de solvabiliteit was gedaald tot een alarmerende 26 procent. Prompt werd Yarden door De Nederlandsche Bank onder curatele gesteld. Yarden moest een 'herstelplan' indienen om de solvabiliteit drastisch te verbeteren. Een onderdeel van dat (inmiddels door De Nederlandsche Bank goedgekeurde) herstelplan is dat kostenstijgingen van de diensten en producten in het naturapakket vanaf 1 januari 2020 voor rekening van de verzekerde komen.

Nu komen we bij de verzekerde waarde van de pakketpolis. Yarden stelt die waarde vast op 3201 euro. Dat betekent zéér zeker niet dat u vanaf 1 januari nog maar 3201 euro te besteden krijgt, want u heeft - óók na 1 januari - nog steeds het volste recht op het complete goederen- en dienstenpakket, zoals dat omschreven staat in de 'OMSCHRIJVING VAN RECHTEN', die u op 1 juli van Yarden heeft ontvangen. Wat is dan die 3201 euro? Welnu: gemiddeld kost het Yarden 3201 euro om een uitvaart op basis van de rechtenlijst te verzorgen. Het bedrag is zo laag omdat Yarden uiteraard veel voordeliger uit is dan wanneer een individuele nabestaande een uitvaart moet gaan regelen - Yarden kan veel grootschaliger inkopen en daardoor kwantumkorting bedingen; Yarden heeft eigen uitvaartpersoneel op de loonlijst staan en hoeft dat personeel dus niet duur in te huren - en het bedrag is 'gemiddeld' omdat bijvoorbeeld een begrafenis doorgaans fors duurder is dan een crematie. Dat bedrag van 3201 euro, dat voor u dus geen enkele betekenis heeft maar voor Yarden wél, vormt de basis voor de op 1 januari van kracht wordende bijbetalingsregeling. Inmiddels heeft Yarden al 'besloten' dat in 2020 de stijging van de uitvaartkosten 2% bedraagt. De verzekerde waarde van uw pakketpolis stijgt niet mee, maar blijft gelijk. En dat betekent dus dat de nabestaanden van de naturaverzekerde die in 2020 komt te overlijden, 2% van 3201 euro oftewel 64,02 euro zullen moeten bijbetalen.

Kort samengevat: ook in 2020 bent u verzekerd voor én van het volledige pakket zoals dat staat omschreven in de 'OMSCHRIJVING VAN RECHTEN', maar verlangt Yarden daarvoor wél een eigen bijdrage van 64,02 euro van u. Als het aan mij ligt, gaat u dat bedrag niet betalen en gaan wij samen de confrontatie met Yarden aan, desnoods tot aan de rechter.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 11 (11 januari 2020)


Beste mensen,

Het is inmiddels 2020: het jaar waarin Yarden een bijbetaling van ruim 64 euro verlangt! 64 Euro lijkt een schijntje ten opzichte van de verzekerde waarde, het is immers maar twee procent, maar stél dat DELA geen toestemming krijgt om Yarden in te lijven en dat Yarden dus op eigen kracht verder zal moeten, dan is die bijbetaling in 2030 al ruim 700 euro... Dat doen we dus niet!

In mijn bericht 3 schreef ik u over het verschil tussen de polissen zónder en-blocclausule (uitgegeven tot en met 1992) en de polissen mét en-blocclausule (uitgegeven vanaf 1993). Voor alle duidelijkheid: een 'en-blocclausule' is een bepaling in de polisvoorwaarden die aangeeft dat Yarden gerechtigd is om de periodieke premies te wijzigen en/of de verzekerde rechten te beperken, zónder uw uitdrukkelijke instemming. De goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders volstaat. Let wel: 'aandeelhouders' zijn niet per definitie 'verzekerden'! Verzekerden vinden het belangrijk dat nabestaanden te zijner tijd precies datgene krijgen waarvoor de verzekerde jarenlang premie heeft betaald, te weten: het volledige pakket aan goederen en diensten, terwijl aandeelhouders het slechts belangrijk vinden dat Yarden de inkomsten hoog en de uitgaven laag houdt, met andere woorden: veel winst maakt, want dan worden hun aandelen meer waard. Verzekerden en aandeelhouders hebben dus bijna altijd tegenstrijdige belangen!

Beschikt u (nog) over een polisblad van vóór 1993, dan is op u de en-blocclausule niet van toepassing. In uw geval kan Yarden niet 'zomaar' bepalen dat uw nabestaanden zullen moeten bijbetalen. Is echter uw oudste polisblad van 1993 of nog jonger, dan mág Yarden (weliswaar alleen met instemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, maar aan die voorwaarde lijkt te zijn voldaan) besluiten dat uw nabestaanden zullen moeten bijbetalen. U als verzekerde heeft dan echter wél het recht om de overeenkomst te ontbinden. Yarden erkent dat recht weliswaar - zie de Yardenbrief van 1 juli 2019, de derde van de op pagina 2 genoemde mogelijkheden ("C. U zegt uw polis op") - maar de door Yarden genoemde afkoopwaarde is een aanfluiting! Tót het moment van opzegging heeft u populair gezegd recht op een 'volledig uitvaartpakket, gebaseerd op het prijspeil van 2019' en als u opzegt, ontvangt u het schamele bedrag van ongeveer 1865 euro. Ik stel mij op het standpunt dat áls Yarden zich beroept op de en-blocclausule en de verzekeringsvoorwaarden eenzijdig wijzigt, u de overeenkomst moet kunnen ontbinden zónder daardoor financieel gedupeerd te worden. En dat betekent dus dat u 'elders' (dus bij een niet aan Yarden gelieerde uitvaartonderneming) hetzelfde pakket moet kunnen afnemen als waarvoor u tot 31 december 2019 verzekerd was, zonder dat dat extra kosten voor u meebrengt. In mijn bericht 5 heb ik u voorgerekend dat de reële geldwaarde van het naturapakket afgelopen najaar 7173 euro bedroeg.

Inmiddels heb ik mijn standpunt aan de directeur van Yarden, Peter de Groot, bekend gesteld en hem om een inhoudelijke reactie gevraagd. Ongetwijfeld gaat hij dit afwijzen, daaraan twijfel ik geen seconde, maar ik ben wél benieuwd naar zijn onderbouwing.

Het jaar 2020 is nu elf dagen oud en met 380.000 naturaverzekerden kán het bijna niet anders dan dat enkelen van hen dit jaar zijn overleden. Nabestaanden van deze overledenen zullen dus de komende weken worden geconfronteerd met een 'bijbetalingsfactuur'. Mogelijk gaat dat tot een eerste rechtszaak - en dus jurisprudentie - leiden, alhoewel ik de kans daarop uiterst klein acht. Slechts een paar honderd naturaverzekerden hebben zich sinds 1 juli 2019 bij mij gemeld en ontvangen dit bericht. Het klinkt cru, maar feitelijk kan ik op dit moment niet meer doen dan afwachten totdat een naturaverzekerde komt te overlijden én de nabestaanden van deze verzekerde zich bij mij melden, en dan ook nog eens graag in een zo vroeg mogelijk stadium. Hoe eerder ik bij een uitvaartprocedure word betrokken, des te meer ik voor de nabestaanden kan betekenen. Is er eenmaal aan Yarden betaald en word ik daarna pas benaderd, dan zal ik vermoedelijk nog maar heel weinig kunnen uitrichten.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 12 (31 januari 2020)


Beste mensen,

Op 10 januari 2020 heb ik de directeur van Yarden schriftelijk verzocht om inhoudelijk te reageren op mijn standpunten met betrekking tot de rechtmatigheid van de 'bijbetalingsregeling' voor verzekerden die al vóór 1993 een naturapolis hebben afgesloten, alsmede de hoogte van het afkoopbedrag voor verzekerden die pas in of na 1993 hun polis afsloten. Ik schreef u dit al in mijn bericht 11 van 11 januari. Al op 13 januari werd mij 'een inhoudelijke reactie binnen tien werkdagen' toegezegd en die inhoudelijke reactie moet nóg komen...

Pas nadát ik dit toegezegde antwoord van Yarden heb ontvangen, ga ik directeur Peter de Groot het volgende voorstel doen: op 1 januari 2020 is de bijbetalingsregeling van kracht geworden. Voor dit jaar betekent dat dat nabestaanden van een naturaverzekerde na de uitvaart 'de rekening gepresenteerd krijgen' (ten bedrage van ongeveer 65 euro; niet binnen de dekking vallende goederen en diensten zullen uiteraard wél gewoon moeten worden betaald!). Sommige nabestaanden zullen gewoon betalen (uit onwetendheid, of uit angst voor juridische rompslomp), sommige nabestaanden zullen in eerste instantie niet, maar als vervolgens rechtszaak, deurwaarder en inbeslagname steeds dichterbij komen, uiteindelijk tóch maar wel betalen, en sommige nabestaanden zullen uit principe volharden in hun weigering om bij te betalen en dan zal Yarden daarin moeten berusten - maar let op: precedentwerking! - of een rechtszaak moeten starten. En dat betekent: kosten, gedoe en imagoschade. Na overname van Yarden door DELA komt de bijbetalingsregeling voor ten minste de eerste tien jaren te vervallen (heeft DELA toegezegd). Naar verwachting wordt die overname dit voorjaar geaccordeerd. Voorstel: schort die vermaledijde bijbetalingsregeling op totdat die overname wordt verboden dan wel is gerealiseerd.

Veel verzekerden hebben mij laten weten absoluut niet tot bijbetaling te zullen overgaan; enkelen droegen als oplossing aan te zullen kiezen voor een soberder pakket dan waarop de polis recht geeft. Zo opperde iemand het idee om dan maar geen volgauto te nemen, dan zou er tenminste niet te hoeven worden bijbetaald. Op zich kán dat, maar er zitten wel twee addertjes onder het gras: als u een tweede volgauto wenst - de eerste zit immers in het verzekerde pakket! - dan rekent de aan Yarden gelieerde uitvaartondernemer daarvoor doorgaans een bedrag van ongeveer 300 euro (alhoewel ik ook al bedragen van meer dan 500 euro ben tegengekomen!), terwijl een niet-gebruikte volgauto meestal leidt tot een aftrekpost van slechts 75 tot 150 euro. Met het tweede addertje heb ik echter nog veel meer moeite: in veel rechtenlijsten staat dat de volgauto 'inwisselbaar' is, hetgeen wil zeggen dat als u géén gebruik maakt van een volgauto, u eenzelfde bedrag mag besteden aan andere uitvaartgerelateerde goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld een bloemstuk voor op de kist, of een overlijdensadvertentie in de krant. Door dus simpelweg te stellen: "Ik betaal niet bij, laat die volgauto maar weg", doet u zichzelf tekort!

Veel kan ik op dit moment niet meer doen; cru gezegd moet ik nu wachten op het eerste sterfgeval. Dat betekent wél dat ik nu ruimte heb om vragen van u te beantwoorden. Het moge duidelijk zijn dat dit vragen van algemene aard moeten wezen. Met honderden verzekerden die ik bijsta, ontbreekt het mij ten enenmale aan tijd om op persoonlijke vragen (zoals: "Kunt u voor mij uitrekenen hoeveel ik straks zal moeten bijbetalen?") in te gaan.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 13 (11 februari 2020)


Beste mensen,

Inmiddels heeft Wijn & Stael Advocaten namens Yarden gereageerd op mijn brief van 10 januari. Kort samengevat komt het antwoord hierop neer, dat Yarden de mening is toegedaan dat (a) ook voor houders van een naturapolis van vóór 1993 de en-blocclausule geldt, en (b) bij afkoop van de naturapolis slechts de afkoopwaarde - ongeveer 1865 euro - behoeft te worden uitgekeerd en niet de gemiddelde commerciële waarde - ongeveer 7173 euro - zoals die door mij is berekend in mijn bericht van 5 van 16 september 2019. Dit is precies het antwoord wat ik had verwacht, maar met deze reactie van Yarden denk ik wél juridisch sterker te staan bij een eventuele rechtszaak.

Momenteel wacht ik nog op het antwoord van Yarden op mijn voorstel om de gehele bijbetalingsregeling op te schorten totdat de Autoriteit Consument & Markt een beslissing heeft genomen inzake het verzoek van DELA om Yarden te mogen overnemen.

In dit bericht zou ik ingaan op enkele algemene vragen, zo beloofde ik u enkele weken geleden. Mij werd gevraagd waarom nog steeds niet duidelijk is wanneer DELA Yarden gaat overnemen. Misschien is dat volgende week al het geval en misschien gebeurt dat wel nooit. Zowel DELA als Yarden willen graag, dat staat buiten kijf, maar beide zijn afhankelijk van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM, de vroegere Nederlandse Mededingingsautoriteit, moet ervoor waken dat DELA met de inlijving van Yarden niet té groot wordt en een soort van monopoliepositie krijgt, want daarvan zouden vervolgens álle uitvaartverzekerden wel eens de dupe kunnen worden. Waar de ACM zélf vindt erg zorgvuldig te werk te gaan, vinden anderen het al gauw veel te lang gaan duren...

Irene stelt voor om uitvaartplechtigheden in sportkantines of horecazaaltjes te laten plaatsvinden en om bloemstukken zelf te vervaardigen, om zo de uitvaartkosten te kunnen drukken en uitvaartondernemers de wind uit de zeilen te kunnen nemen. Voor goederen en diensten die géén deel uitmaken van het naturapakket is dat een prima voorstel. In het naturapakket zitten bijvoorbeeld geen bloemen; de nabestaanden zullen die dus sowieso zelf moeten betalen. En dan scheelt het nogal of u een kant-en-klaar grafstuk bestelt bij een gerenommeerde bloemist of dat u bloemen los koopt op de markt of bij de supermarkt, en vervolgens de hulp van iemand met groene vingers inroept om daar een mooi kiststuk van te maken. In het naturapakket zit echter wél het gebruik van het crematorium. Maakt u daadwerkelijk gebruik van dit crematorium, dan kost u dat niks. Kiest u daarentegen echter voor de sobere, lokale sportkantine, dan zult u de rekening daarvan toch écht zelf moeten betalen.

Ronnie geeft aan nooit actief te hebben ingestemd met de destijds door Yarden doorgevoerde omzetting van naturapolis in geldpolis en hij wil weten of hij (daarom) nog steeds aanspraak kan maken op de oude AVVL-rechten. In 2007 begon Yarden eenzijdig, zónder instemming van de verzekerden en zich beroepend op de en-blocclausule, alle naturapolissen om te zetten in 'polissen met verzekerd bedrag' - ik noem dit gemakshalve 'geldpolissen' - waardoor verzekerden opeens niet meer waren verzekerd voor een heel scala aan goederen en diensten, maar nog slechts voor een geldbedrag ter hoogte van ongeveer 2350 euro. Toen mijn vader in 2009 overleed, hield ik stoïcijns vast aan de naturapolis en weigerde ik halsstarrig om de door Yarden verlangde bijbetaling - bijna 4000 euro! - te voldoen. Yarden sleepte mij voor de rechter en de rechter stelde mij in het gelijk! Desondanks bleef Yarden nog jarenlang vasthouden aan de omzetting naar geldpolis, waardoor veel verzekerden nog jaren achtereen veel te veel hebben moeten bijbetalen. Pas medio 2018 gaf Yarden schriftelijk toe met die omzetting in 2007 fout te hebben gezeten: zij die destijds - dus tot 2007 - een naturapolis hadden, hebben die naturapolis nu nog steeds. Dus Ronnie, bewaar die oude AVVL-polis en bijbehorende rechtenlijst maar goed, want je kunt daar nog steeds volledig aanspraak op maken!

Een zeer belangrijk punt wordt ingebracht door Gerard. Zoals ik hierboven al schreef, zette Yarden in 2007 de naturapolissen - complete uitvaart in goederen en diensten - om in geldpolissen. In 2007 was zo'n geldpolis net toereikend voor een sobere uitvaart, maar in de jaren daarna niet meer. Zo ongeveer om de vijf jaren stuurde Yarden een vertegenwoordiger bij de verzekerden langs en die vertegenwoordiger kwam dan vertellen dat de geldpolis niet meer toereikend was en dat er het beste kon worden bijverzekerd, bij Yarden uiteraard. Velen, ook Gerard, trapten in die louche verkooppraatjes en betaalden Yarden duizenden euro's extra voor aanvullende koopsompolissen. Voor iedereen die dit ook is overkomen: omdat u tot 2007 een volledige uitvaart dekkende naturapolis had en ook vanaf 2018 weer een volledige uitvaart dekkende naturapolis hebt (en feitelijk altijd, dus óók van 2007 tot 2018, een volledige uitvaart dekkende naturapolis heeft gehad), is die aanvullende koopsompolis u destijds onder valse voorwendselen verkocht. Mijn advies: neem contact op met Yarden en verlang het volledige destijds voor de koopsompolis betaalde bedrag terug! Neem onder geen voorwaarde genoegen met een beduidend lagere 'afkoopsom', want u heeft recht op restitutie van de gehele premie (en vaak is dat vele duizenden euro's).

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 14 (2 maart 2020)


Beste mensen,

Yarden-directeur Peter de Groot heeft gereageerd op mijn voorstel om de bijbetalingsregeling op te schorten: met de mededeling dat ik mijn brief maar naar zijn advocaten (Wijn & Stael Advocaten N.V. uit Utrecht) moet sturen! Wát een verschil in benadering met zijn voorganger Ron Bavelaar, met wie ik in het verleden onder het genot van een kop koffie of een lunch in een prima ambiance diverse dossiers kon bespreken. Wij respecteerden elkaar én elkanders standpunten; Peter de Groot wekt (bij mij) de indruk op een confrontatie uit te zijn. Welnu, die kan-ie krijgen!

Judith heeft mij laten weten uit woede over de gehele gang van zaken zowel haar naturapolis als haar aanvullende koopsompolis te hebben opgezegd en voor beide polissen maar een fractie van de onderliggende waarde te hebben ontvangen. Voor haar komt mijn advies te laat, maar mocht u hetzelfde overwegen, dan raad ik u met klem aan om de naturapolis zélf niet af te kopen en om voor de aanvullende koopsompolis (die u het beste wél kunt laten ontbinden!) slechts genoegen te nemen met restitutie van de gehele betaalde koopsom. Ik zal dit advies nader aan u toelichten.

Een verzekerde die ik vorig jaar heb bijgestaan, mailde mij een AVVL-naturapolis die in 1967 door zijn ouders voor hem was afgesloten. Voor die polis moest gedurende 40 jaren een maandpremie van 1,25 gulden worden betaald en daarna zou de polis premievrij zijn. Rekent u even met mij mee: 1,25 gulden per maand is 15 gulden per jaar; 15 gulden per jaar en dat gedurende 40 jaren is 600 gulden in totaal; 600 gulden is ongeveer 270 euro. Door die inleg van (verspreid over 40 jaren) 270 euro beschikte hij nu over een pakketpolis ter waarde van ongeveer 7200 euro! (Geen wonder dat Yarden momenteel op punt van omvallen staat...)

Op dit moment is een Yarden-naturapolis grofweg tussen de 7000 en 8000 euro waard en die waarde neemt de komende jaren alleen nog maar toe (want uitvaarten worden immers steeds duurder!). Of u volgende week komt te overlijden of pas over pakweg 30 jaar: de naturapolis geeft recht op een complete uitvaart, ongeacht de kosten daarvan. Besluit u (uit woede of om welke andere reden dan ook) om de polis af te kopen, dan ontvangt u van Yarden de in de polisvoorwaarden vastgelegde afkoopwaarde: 1865 euro. En dat betekent dat er te zijner tijd bij uw uitvaart vele duizenden euro's 'eigen geld' bij zal moeten... Niet afkopen dus!!!

In mijn vorige bericht schreef ik u al dat de aanvullende koopsompolissen beter wel kunnen worden ontbonden. Niet alleen is zo'n polis vaak onder valse voorwendselen - "U bent onvoldoende verzekerd" - aan u verkocht, vaak is het ook nog eens zo dat die koopsompolis niet het op het polisblad vermelde bedrag uitkeert aan de nabestaanden (iets wat een overlijdensrisicoverzekering wél doet!), maar slechts gebruikt mag worden voor de betaling van uitvaartgerelateerde kosten. En dat zou in de praktijk wel eens kunnen betekenen dat u er maar heel erg weinig aan heeft. Ik zal dit illustreren met een voorbeeld. Een naturaverzekerde die ook een koopsompolis ter waarde van 4000 euro heeft, komt te overlijden. Het wordt min of meer een standaard uitvaart (op basis van het verzekerd pakket), mét een kiststuk (= bloemstuk voor op de kist) en een advertentie in een regionaal dagblad, en zónder volgauto. Het kiststuk kost pakweg 300 euro, de advertentie ongeveer 500 euro. De volgauto (ook ongeveer 300 euro) 'zit in het pakket', maar is inwisselbaar als er geen gebruik van wordt gemaakt. Het kiststuk kan alzo worden weggestreept tegen de niet-gebruikte volgauto. De enige uitvaartgerelateerde kosten die dan nog overblijven, zijn de 500 euro voor de advertentie. Die kosten zullen door Yarden vanuit de koopsompolis worden vergoed; de rest van het bedrag bent u kwijt. Mocht u de koopsompolis willen ontbinden en daarbij 'tegenwerking' van Yarden ondervinden (zoals weigering, of lagere compensatie dan de betaalde premie): nergens mee akkoord gaan, maar direct mij informeren!

Hedenavond werd het wereldkundig gemaakt in het consumentenprogramma Radar: de Consumentenbond, een trouwe bondgenoot in mijn strijd tegen Yarden, heeft met betrekking tot de 'bijbetalingsregeling' Yarden een ultimatum gesteld. Óf die onrechtmatige bijbetalingsregeling gaat binnen veertien dagen de prullenbak in, óf de Consumentenbond sleept Yarden voor de rechter.

In mijn volgende bericht zal ik nader ingaan op de samenstelling van het naturapakket als zodanig en hoe u er zoveel mogelijk profijt van kunt hebben.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 15 (18 maart 2020)


Beste mensen,

Bijna 90 jaar lang heeft eerst de AVVL (vanaf 1919, het jaar van oprichting, tot aan 2001, het jaar van de fusie met de NUVA) en daarna Yarden (vanaf 2001, het jaar waarin AVVL en NUVA fuseerden tot Yarden, tot aan 2007) op de een of andere wijze 'naturaverzekeringen' in de markt gezet. Helemaal in het begin was je 'lid' en kreeg je een 'bewijs van lidmaatschap'; later was je 'naturaverzekerde' en kreeg je een 'polis naturaverzekering'. Bij dat bewijs van lidmaatschap en die polis naturaverzekering hoorde steevast een opsomming van goederen (zoals: kist, volgauto) en diensten (zoals: het opbaren van de overledene en het regelen van de uitvaart) waarvoor je verzekerd was. Door de jaren heen heeft eerst de AVVL en later Yarden die opsommingen - meestentijds 'rechtenlijsten' genoemd - regelmatig vernieuwd en gemoderniseerd. Soms werd daardoor het verzekerde pakket iets soberder, dan weer werd het pakket wat uitgebreider. In 1991 was je nog verzekerd voor 'dragers aan het sterfhuis en/of op de begraafplaats' en in 2001 waren dit nog maar 'maximaal 6 dragers'. In 1997 dekte de verzekering 'voor alle aanwezigen koffie of thee met cake of koek'; in 2004 was dit gereduceerd tot 'koffie of thee, maximaal zestig stuks' en 'cake of koek, maximaal zestig stuks'. Daar stond dan onder andere weer tegenover dat in 1997 de uitvaartkist 'inwisselbaar' werd. ("In plaats van de uitvaartkist kan gekozen worden voor andere diensten in verband met de uitvaart tot een gelijkwaardig bedrag.") Had u eenmaal een naturapolis, dan ontving u periodiek een update van de bijbehorende rechtenlijst. Niet iedere verzekerde ontving alle updates, en daarenboven hebben AVVL en Yarden nimmer goed geadministreerd wie welke lijst(en) toegezonden kreeg. In de praktijk betekent dat dat u als verzekerde zélf kunt kiezen welke lijst voor u(w uitvaart) het meest gunstig is en daar kunt u uw voordeel mee doen! Een van de populairste rechtenlijsten is de lijst van november 2004, omdat daarin het artikel inzake inwisselbaarheid - artikel 2 - het meest uitgebreid is. In de onderstaande beschouwing zal ik me dan ook baseren op die lijst (die u op mijn website kunt vinden onder de knop 'HANDLEIDING').

1.1Verzorgen van alle noodzakelijke formaliteiten
Feitelijk is dit de complete leiding én begeleiding van de uitvaart, inclusief de bijbehorende administratieve rompslomp. Dit betekent dus dat álles wat hieronder valt, achteraf niet op de rekening gezet mag worden. Een 'truc' die ik regelmatig meemaak, is dat de 'Akte van Overlijden' (die dit jaar 13,80 euro kost) wél op de factuur staat en als ik dan om opheldering vraag, als antwoord krijg dat het aanvragen van de akte door de naturapolis gedekt is, maar de kosten van de akte als zodanig - het papiertje dus - niet. Onzin!
1.2De overbrenging naar de plaats van opbaring op de dag van overlijden
Álle kosten die hiermee gemoeid zijn, vallen binnen de dekking van de naturaverzekering. Bij dit punt is het wél belangrijk dat het overlijden bij Yarden gemeld wordt (telefonisch, op het gratis nummer 0800-8192, klokrond bereikbaar) vóórdat de overledene wordt overgebracht. Ten eerste regelt Yarden de overbrenging dan zelf - waarbij u als nabestaande natuurlijk al wél moet weten waar u de overledene wilt laten opbaren - en ten tweede worden alleen op die manier alle kosten vergoed. Schakelt u zelf een (niet bij Yarden aangesloten) uitvaartondernemer in, dan draait u mogelijk zelf op voor de kosten van de overbrenging.
1.3Een uitvaartkist conform Yarden-standaard
In beginsel levert Yarden een eenvoudige kist van spaanplaat en met eiken printfolie (= de tweede kist op de website www.gertwiersma.nl/uitvaartkisten.html). Verreweg de meeste verzekerden vinden dit prima, maar u zit niet per definitie aan zo'n kist vast! U heeft volledig vrije keuze, uit het complete assortiment van Yarden zelf, maar ook daarbuiten. Wel is het uiteraard zo dat de meerprijs van de kist van uw keuze voor eigen rekening is. Stel dat de standaardkist van Yarden 300 euro kost en u wilt liever een Amerikaanse kist (www.amerikaansekist.nl/#de-amerikaanse-kist) van 3000 euro, dan zult u het prijsverschil - 2700 euro - zelf moeten bijbetalen.
Op zich deelt Yarden deze opvatting, maar verschil van mening is er over de prijs van de standaard Yarden-kist. Yarden redeneert dat dit bedrag ongeveer 150 euro is, omdat dát de prijs is die Yarden zelf voor de kist betaalt. (Omdat Yarden de kisten met duizenden tegelijk bestelt, kan Yarden hoge kortingen bedingen.) Ik redeneer dat als Yarden in de eigen catalogus de standaardkist heeft beprijsd op 495 euro, u ook 495 euro mag aftrekken van de kosten van de door u gekozen duurdere kist. Yarden en ik verschillen hierin al jaren van mening, maar tot nu toe heb ik alle conflicten met betrekking tot dit aspect wél gewonnen...
Dan speelt er ook nog iets anders: de uitvaartkist is 'inwisselbaar'. Dat staat omschreven in artikel 2 van de rechtenlijst. 'Inwisselbaar' wil zeggen dat u de kist ook mag inwisselen voor andere diensten binnen het naturapakket. U wilt bijvoorbeeld een veel uitgebreidere koffietafel dan alleen maar koffie of thee met cake of koek. Stel dat de meerkosten hiervan 500 euro bedragen. Als u dan geen standaardkist van Yarden afneemt, dan mag u 495 euro van die 500 euro aftrekken en dan hoeft u dus nog maar vijf euro te betalen.
"Maar ik moet toch een kist hebben?", zult u zich wellicht afvragen. Niet per se. U zult wel 'iets' moeten hebben, maar dat hoeft niet per se een kist te zijn. Heel modieus zijn tegenwoordig de grafmand (www.aangeenbrug.nl/collectie/riet-en-rotan-manden/28/rieten-grafmanden) en de opbaarplank (www.grafkist.nl/kisten/kisten-voor-volwassenen/opbaarplank-petronella). Tegenwoordig is het zelfs toegestaan om zelf een kist te (laten) maken! Wilt u wél een kist, maar óók op de uitvaart besparen, dan is de volgende truc wellicht iets voor u (of uw nabestaanden). Maak geen gebruik van de standaard Yarden-kist (waardoor u 495 euro van de rekening mag aftrekken) en bestel vervolgens een gelijkwaardige kist op het internet, bijvoorbeeld bij www.uitvaartkistwinkel.nl. Dan betaalt u maar 269 euro voor een prima uitvaartkist van spaanplaat en met eiken printfolie! En het mooist van al: verreweg de meeste online kisten-, manden- en plankenleveranciers leveren gratis, binnen enkele uren, én op de door u gekozen uitvaartlocatie (bijvoorbeeld het mortuarium bij u in de buurt). Een financieel voordeeltje - en voor Yarden een nadeeltje - van 226 euro!
1.4Het verzorgen en opbaren van de overledene in een rouwruimte conform Yarden-standaard
Een 'rouwruimte conform Yarden-standaard' hoeft dus niet per definitie een rouwruimte ván Yarden te zijn! Yarden wil dat wel graag (zo blijkt uit veel dossiers die ik behandeld heb), maar u mag zelf kiezen! Wel is het zo dat als (ook hier) uw keuze duurder is dan de Yarden-locatie, u het verschil zult moeten bijbetalen. In de praktijk echter is de zelfgekozen rouwruimte vaak goedkoper dan de rouwruimte die Yarden adviseert. U mag ook kiezen voor thuisopbaring. Let wel: de opbaring is niet inwisselbaar! Kiest u - bewust of onbewust - voor een goedkopere optie dan de 'rouwruimte conform Yarden-standaard', dan krijgt u géén geld terug.
Aan het opbaren heeft Yarden geen maximale termijn verbonden; de wetgever echter wel. Tot 2009 diende de begrafenis of crematie uiterlijk op de vijfde dag na die van het overlijden te geschieden (waarbij ook de zaterdag en de zondag meetelden). In 2009 werd de huidige Wet op de Lijkbezorging van kracht en daarin staat dat begraven of cremeren dient plaats te vinden uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden (waardoor, bij een overlijden op vrijdag, de opbaring wel tot tien dagen kan duren). Het record staat trouwens op naam van de Rotterdamse dichter Jules Deelder, die overleed op donderdag 19 december en werd begraven op dinsdag 31 december. Er zaten maar liefst twaalf dagen tussen overlijden en uitvaart en dat kon omdat er twee weekenden én twee kerstdagen tussen zaten. Het komt regelmatig voor dat uitvaartondernemers de opbaring vanaf de zesde dag in rekening (proberen te) brengen, met als motivering dat toen de naturapolis werd uitgegeven, de maximale opbaartermijn vijf dagen was. Ik veeg de vloer aan met deze opstelling door erop te wijzen dat Yarden in de eigen voorwaarden geen maximale termijn heeft genoemd.

De artikelen 1.5 tot en met 1.15 komen in volgende berichten aan bod.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 16 (9 april 2020)


Beste mensen,

In dit bericht ga ik verder met het puntsgewijs verduidelijken van de rechtenlijst, maar graag vraag ik eerst even uw aandacht voor het volgende. In mijn berichten 13 (van 11 februari) en 14 (van 2 maart) schreef ik over de door Yarden verkochte aanvullende koopsompolissen die u helemaal niet nodig heeft en ik adviseerde u deze polissen te laten ontbinden. Marijke liet mij weten daarmee te willen wachten totdat er uitsluitsel is over de voorgenomen overname van Yarden door DELA. Dat raad ik haar - en u - ten sterkste af! Die aanvullende koopsompolis (die u helemaal niet nodig heeft omdat u altijd al, en nu nog steeds, voldoende verzekerd was voor een fatsoenlijke uitvaart) is u 'aangesmeerd' door Yarden; het is een overeenkomst tussen Yarden en u, en juridisch gezien hoeft DELA daar te zijner tijd, na Yarden te hebben ingelijfd, helemaal geen boodschap aan te hebben. Met andere woorden: het is veel gemakkelijker om de koopsompolis nu, bij Yarden, te ontbinden, dan straks, bij DELA.

Dan ga ik nu verder met het uitdiepen van de rechtenlijst uit november 2004:

1.5Eén rouwbezoek
Zelden een discussiepunt. Als de overledene opgebaard ligt in een commerciële opbaarruimte, bijvoorbeeld in een uitvaartcentrum, dan zijn er kosten verbonden aan een rouwbezoek. Dat is ook logisch, omdat de overledene doorgaans wordt bewaard in een koelcel en voor een bezoek klaargezet moet worden in een speciale afscheidskamer. Bij opbaring in een niet-commerciële ruimte - zoals thuis, en mogelijk ook in een clubhuis of verenigingsgebouw - zijn deze kosten er uiteraard niet. Als de overledene is gestorven in een verpleeghuis, verzorgingshuis of zorgcentrum, dan mag er vaak nog één week gratis van de kamer gebruik gemaakt worden. Het ligt dan voor de hand om de overledene in de eigen, vertrouwde omgeving op te baren.
Incidenteel komt het voor dat een (eerste) rouwbezoek toch op de rekening staat, en dan niet het bezoek als zodanig, maar wel de 'meerkosten' als gevolg van een rouwbezoek 's avonds en/of in het weekend, of een bezoek dat langer duurt dan te doen gebruikelijk. Flauwekul natuurlijk, want Yarden vergoedt 'één rouwbezoek', zonder beperkende voorwaarden.
Reken voor ieder extra bezoek (van doorgaans maximaal 30 minuten) op een tarief tussen 100 en 125 euro.
1.6Vijftig gefrankeerde rouwbrieven conform Yarden-standaard
Bij de 'Yarden-standaard' moet u denken aan simpele, enkelvoudige kaarten in een envelop. Alles wat u méér wilt (zoals: dubbele of grotere kaarten, meerkleurendruk, met foto), leidt tot een meerprijs. Met betrekking tot die meerprijs bent u min of meer overgeleverd aan de tarievenlijst van de drukker met wie Yarden c.q. de aan Yarden gelieerde uitvaartondernemer een overeenkomst heeft.
Maar u hoeft de kaarten niet via Yarden af te nemen! Ook deze post is inwisselbaar, hetgeen wil zeggen dat als u bij Yarden géén rouwcorrespondentie bestelt, u het geld ook mag besteden aan andere diensten binnen het naturapakket. Omdat Yarden in haar kostencalculator op de eigen website (www.yarden.nl/uitvaartkosten-calculator.htm) voor 50 kaarten 260 euro rekent, mag u - wat mij betreft; Yarden denkt daar anders over - ook dát bedrag van de totaalrekening aftrekken als u geen rouwpost bestelt, dan wel buiten Yarden om bestelt. Buiten Yarden om bestellen kan trouwens prima op de website daglief.nl. Op deze website kunt u zelf geheel naar eigen inzicht uw eigen rouwkaart ontwerpen, deze laten drukken in het door u gewenste aantal en desnoods zelfs de rouwkaarten rechtstreeks naar de geadresseerden laten sturen. En het mooist van al: voor de 260 euro die u bij Yarden uitspaart, kunt u bij daglief.nl maar liefst 80 kaarten (dubbel staand, natuurkarton, 10 x 15 cm, met witte rouwenvelop én gefrankeerd met rouwzegel) krijgen!
Regelt u uw rouwpost toch liever via Yarden, dan verschijnt er op de factuur veelal een bedrag van 7,30 euro voor de 'Verzendset rouwpost'. Die verzendset bestaat uit twee grote verzamelenveloppen, waarin - per envelop - ongeveer 30 tot 40 rouwkaarten passen. Als u uw rouwpost in deze verzamelenveloppen afgeeft bij het postagentschap, dan garandeert PostNL bezorging op de volgende dag (met uitzondering van zon- en feestdagen). En juist dáárom - gegarandeerde zekere én bijtijdse bezorging - maakt die verzendset deel uit van de frankering en wordt die door de naturapolis vergoed. U hoeft die 7,30 euro dus niet te betalen!
1.7Het vervoer van de overledene per rouwauto naar het dichtstbijzijnde crematorium of de dichtstbijzijnde begraafplaats
Voor wat betreft de begraafplaats bent u bijna volledig vrij in uw keuze, zolang de begraafplaats maar binnen een straal van 25 kilometer ligt. Met betrekking tot het crematorium ligt dat anders en dat heeft alles te maken met het feit dat Yarden tegenwoordig eigen crematoria heeft. Uit kostenoverwegingen wil Yarden graag dat daarvan zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt en het is om die reden dat Yarden het volgende artikel aan de rechtenlijst heeft toegevoegd: "Als er binnen een straal van 25 kilometer een Yarden-crematorium, of een aan Yarden gelieerd crematorium is, wordt de Verzekeringnemer geacht daar gebruik van te maken." U mág kiezen voor een ander crematorium; eventuele meerkosten komen dan wel voor uw rekening. De praktijk leert dat zolang de afstand tot begraafplaats of crematorium minder dan 25 kilometer bedraagt, er over deze kostenpost niet echt moeilijk wordt gedaan.
1.8Eén volgauto
Tegenwoordig wordt er niet zo bijster vaak meer van een volgauto gebruikgemaakt; veelal volgen de nabestaanden de rouwauto met eigen auto's. En dan is het prettig dat ook de volgauto inwisselbaar is. Opvallend vaak constateer ik dat er geen volgauto is gebruikt en dat de uitvaartondernemer vervolgens 'vergeet' om de niet-gebruikte volgauto als aftrekpost op te voeren. En als het wél gebeurt, dan wordt er meestal 75 tot 150 euro op de rekening in mindering gebracht, met als motivering dat dát het bedrag is wat een volgauto Yarden kost. Ik stel mij op het standpunt dat omdat Yarden in haar kostencalculator (www.yarden.nl/uitvaartkosten-calculator.htm) aan de volgwagen een prijskaartje van 320 euro hangt - wil ik naast de gratis volgauto nog een tweede volgauto, dan kost me dat bij Yarden dus 320 euro - ik 320 euro mag besteden aan ándere uitvaartgerelateerde goederen en diensten als ik afzie van de volgauto.
Waaraan u die 320 euro vervolgens zou kunnen besteden, is bijvoorbeeld: vier volgauto's! Vroeger, en dan heb ik het echt over vele decennia geleden, beschikte de uitvaartondernemer over een garage met ten minste één rouwauto en een hele vloot aan volgauto's. Dat is niet meer. Veel uitvaartondernemers hebben helemaal geen eigen wagenpark meer, hooguit nog enkel één rouwauto. Volgauto's zijn tegenwoordig gewone taxi's - meestal Mercedessen en Audi's - waarvan de lichtbak is verwijderd, die een extra wasbeurt hebben ondergaan en waarvan de chauffeur zich in driedelig grijs heeft gestoken. U kunt deze bewering van mij zelf controleren door naar de kentekenplaten van volgauto's te kijken. Bijna altijd zijn dit de lichtblauwe taxikentekenplaten. Wat (de uitvaartondernemer van) Yarden doet, kunt u zelf ook, maar wél veel goedkoper: contact opnemen met een lokaal of regionaal werkend taxibedrijf, aangeven dat u op die en die datum van zo laat tot zo laat een of meer volgauto's voor een uitvaart nodig heeft en een prijsopgave vragen. En kijk er dan vooral niet vreemd van op als u al voor 80 euro een keurige volgauto heeft!
1.9De crematie of begrafenis
Dit omvat alle activiteiten betreffende de handeling als zodanig. Met betrekking tot de begrafenis valt daarover verder niets te melden; met betrekking tot de crematie is artikel 6 van belang. Dat artikel luidt als volgt: "Als er binnen een straal van 25 kilometer een Yarden-crematorium, of een aan Yarden gelieerd crematorium is, wordt de Verzekeringnemer geacht daar gebruik van te maken. De Verzekeringnemer kan kiezen voor een ander crematorium. De hiermee gemoeide kosten worden vergoed tot maximaal de kosten van het Yarden-crematorium of een aan Yarden gelieerd crematorium." Yarden heeft 24 crematoria en die bevinden zich in of bij Almere, Appingedam, Beuningen, Den Haag (2x), Deventer, Doetinchem, Ede, Gouda, Goutum, Groningen, Haarlem, Heerlen, Heerenveen, Hoogeveen, Lelystad, Meppel, Oosterhout, Rijswijk, Rotterdam, Schagen, Schiedam, Utrecht en Venlo. Is de afstand (hemelsbreed, dus niet over de weg!) van de plaats(*) van de overledene naar het dichtstbijzijnde Yarden-crematorium meer dan 25 kilometer, dan heeft u vrije keuze. Is die afstand korter, dan verdient het aanbeveling om vooraf wat 'huiswerk' te doen: telefonisch of (bij voorkeur) per e-mail de tarieven opvragen bij het Yarden-crematorium én bij het crematorium van uw voorkeur. Is het crematorium van uw voorkeur goedkoper dan het Yarden-crematorium, dan heeft u alsnog vrije keuze. Is het crematorium van uw voorkeur duurder - iets wat in de praktijk niet zo vaak zal voorkomen - dan zult u zelf de afweging moeten maken of de 'meerprijs' (= het prijsverschil tussen de beide crematoria) u de keuze voor uw 'eigen' crematorium waard is.
(*) Als het erom spant of die afstand net wel of net niet 25 kilometer is, dan leg ik het begrip 'plaats' altijd in mijn eigen voordeel uit: woonplaats van de overledene, woonadres van de overledene, of de locatie waar de overledene ligt opgebaard. En ook de vestigingsplaats en het fysieke adres van het crematorium kunnen nét het verschil maken. Hemelsbrede afstanden bepalen kan onder andere op nl.formdesk.com/blog/afstand-bepalen-tussen-2-locaties.

De artikelen 1.10 tot en met 1.15 komen in volgende berichten aan bod.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 17 (29 april 2020)


Beste mensen,

Het wil maar niet vlotten: de voorgenomen - en nog door de ACM en DNB goed te keuren - overname van Yarden door DELA, én de rechtszaak waarmee de Consumentenbond Yarden gedreigd heeft als die vermaledijde 'bijbetalingsregeling' niet binnen veertien dagen na 2 maart 2020 van tafel zou zijn. En zolang dat niet het geval is, heeft mijn website Yardenclaim.nl nog steeds bestaansrecht (denk ik) en ga ik onverdroten voort, in dit bericht met het puntsgewijs verduidelijken van de rechtenlijst.

1.10In geval van crematie: verstrooiing (etc.), bijzetting (etc.) of vrijgave en ter beschikking stelling of toezending (etc.)
Dit is voor zover mij bekend nog nooit punt van discussie geweest. Hier heb ik dan verder ook niets aan toe te voegen.
1.11In geval van begraven: begraafrechten (etc.) en ter beschikking stelling van dragers (etc.)
Artikel 1.11a rept over een algemeen graf en over een eigen graf en slechts weinig mensen kennen het verschil, niet in de laatste plaats omdat algemene graven in het zuiden van ons land nauwelijks voorkomen. (En dat is dan weer iets wat zij die niet in het zuiden wonen, zich nauwelijks kunnen voorstellen.) De grootste verschillen tussen een algemeen en een eigen graf betreffen de rechthebbende, de looptijd, en de kosten van het graf.
Een algemeen graf is een graf dat de nabestaanden van de overledene niet zelf op naam krijgen, maar dat op naam van de eigenaar van de begraafplaats - vaak de gemeente - blijft staan. De gemeente bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven worden. Dat zijn meestal twee of drie personen die elkaar volstrekt niet kennen. Dit gebeurt gewoon op volgorde van begraven. Op een algemeen graf wordt geen grafbedekking aangebracht die het hele graf bedekt (zoals met een eigen graf gebeurt) maar twee of drie kleine monumentjes. Iedere familie heeft immers haar eigen voorkeuren voor monumenten, teksten en/of beplanting, net zoals bij eigen graven. Maar men heeft nu slechts de beschikking over de helft of een derde deel van het grafoppervlak. Een eigen c.q. particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd op naam van een nabestaande van de begraven persoon wordt gezet. De persoon die de grafrechten krijgt - zo wordt het 'eigendom' of de huur van het graf genoemd - bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden. Dat zijn meestal twee echtgenoten en eventueel ook nog andere familieleden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de vorige rechthebbende zelf ook komt te overlijden.
Een ander groot verschil tussen een algemeen graf en een eigen graf is de tijd dat het graf in stand wordt gehouden. De periode dat iemand in een algemeen graf blijft liggen, is vaak de tijd van de minimale grafrust, wettelijk bepaald op tien jaar. Na tien jaar kan de begraafplaatseigenaar het graf ruimen. Het grafrecht is niet te verlengen. Een enkele keer wordt een algemeen graf voor twintig jaar toegewezen. Een particulier graf wordt meestal ook voor een bepaalde termijn uitgegeven, maar is daarna normaal gesproken te verlengen. Na afloop van de termijn kan de rechthebbende ook afzien van de grafrechten. Dan wordt het graf alsnog geruimd en vaak opnieuw uitgegeven aan een andere familie. In enkele gemeenten wordt een particulier graf nog voor onbepaalde tijd uitgegeven, zoals vroeger vaker werd gedaan. Soms wordt 'onbepaald' later toch nog bepaald op bijvoorbeeld 100 jaar, zodat de begraafplaatseigenaar toch ooit weer zeggenschap krijgt over een graf, als er geen rechthebbenden meer te traceren zijn. Op veel begraafplaatsen vormen de échte eeuwige graven een blok aan het been, omdat er al heel lang niemand meer is die naar de graven omkijkt.
Algemene graven zijn financieel aantrekkelijk, omdat ze in de regel een stuk goedkoper zijn dan eigen graven. Dat is logisch, omdat een algemeen graf (doorgaans) voor tien jaar ter beschikking wordt gesteld, en men er meestal drie overledenen in begraaft, terwijl een eigen graf voor minstens twintig jaar wordt uitgegeven en er doorgaans maar twee personen in begraven worden. In theorie zou een eigen graf dan ook drie keer zo duur kunnen of moeten zijn als een algemeen graf.
Hoeveel artikel 1.11a Yarden kost, hangt slechts zeer ten dele af van de keuze voor algemeen of eigen graf (voor zover die keuze überhaupt gemaakt kán worden; in het zuiden des lands dus niet of nauwelijks). Veel bepalender is de gemeente waar de begrafenis plaatsvindt, omdat gemeenten zelf de hoogte van de grafrechten mogen vaststellen en de verschillen uiterst fors kunnen zijn. Op 5 december 2019 liet ik u in bericht 9 al weten dat (in 2018; over recentere gegevens beschikte ik niet) grafrechten voor een periode van tien jaren in Losser 361 euro en in Groningen 2376 euro kostten!
Artikel 1.11b vergoedt 'maximaal zes dragers op de begraafplaats'. In de praktijk staan die zes dragers gedurende de gehele uitvaart ter beschikking van de uitvaartverzorger. Dat móet ook wel, want hoe komt de kist anders op de plaats van opbaring in de rouwauto en hoe komt de kist vanuit de rouwauto weer in het gebouw waar de afscheidsdienst plaatsvindt? Uitvaartondernemers hebben tegenwoordig nog maar hoogstzelden eigen dragers. Bijna altijd zijn het studenten die graag wat willen bijverdienen, een zwart pak van de uitvaartverzorger in bruikleen krijgen en tegen betaling ernstig moeten kijken. De ene student wordt kelner in de horeca, de ander kruipt achter de kassa in de supermarkt, en de derde wordt drager bij de plaatselijke uitvaartondernemer...
Een hoogst enkele keer probeert een uitvaartverzorger de dragers tóch nog gedeeltelijk op de rekening te zetten, omdat volgens de polisvoorwaarden alleen de 'dragers op de begraafplaats' worden vergoed. Dan verwijs ik altijd fijntjes naar artikel 1.9 uit diezelfde voorwaarden, waarin staat dat 'de crematie of begrafenis' als zodanig gedekt is en dat die uitvaartverzorger er toch écht zelf voor moet zorgen dat de kist komt waar die wezen moet!

Veel toelichting op één artikel ditmaal. De resterende artikelen 1.12 t/m 1.15 schuif ik daarom door naar mijn volgende bericht.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 18 (16 mei 2020)


Beste mensen,

Meteen nadat ik mijn bericht 17 had verzonden, liet Wim mij weten dat Yarden inmiddels wel degelijk al voor de rechter was gedaagd en hij verwees daarbij naar een artikeltje uit De Telegraaf van 27 april. Daar ben ik ingedoken (uiteraard!) en het blijkt niet te gaan om de op 2 maart door de Consumentenbond aangekondigde rechtsgang als Yarden haar keutel niet binnen veertien dagen zou intrekken, maar om een initiatief van (destijds) twintig polishouders, die de vereniging Sociaal Verhaal hebben ingeschakeld om een kort geding te initiëren. Op 28 april publiceerde Radar hierover (radar.avrotros.nl/nieuws/item/verzekerden-slepen-yarden-voor-de-rechter-vanwege-wijziging-pakketpolis).

Inmiddels heb ik contact gehad met bestuurslid Mandy Lubach van Sociaal Verhaal. Zij liet mij weten dat intussen veel meer verzekerden zich bij dit initiatief hebben aangesloten en dat iedereen die dat wil, zich hierbij nog steeds kan aansluiten, maar dat enige haast dan wél geboden is, omdat er al een datum voor het kort geding is bepaald: donderdag 28 mei. Kortheidshalve volgt hier het stukje tekst dat mevrouw Lubach mij desgevraagd toezond:

"Op 4 mei jl. heeft u contact opgenomen met Sociaal Verhaal. Een aantal Yarden verzekerden wezen u op persberichten omtrent de dagvaarding die is uitgebracht richting Yarden. Dit heb ik bevestigd. Vandaag spraken wij over de mogelijkheid om "uw" verzekerden eenzelfde mogelijk te bieden. Mocht iemand dit willen dan kan diegene zich aanmelden bij Sociaal Verhaal via de website (https://www.sociaalverhaal.com/aanmelding-procedure-yarden/). Wanneer men onder de inkomensgrens (19.800 euro alleenstaand of 27.500 euro gezamenlijk inkomen, peiljaar 2018) valt zullen de kosten vrijwel nihil zijn. Mocht het inkomen hierboven liggen dan wordt een bijdrage gevraagd van 250 euro incl. Btw voor de gehele procedure."

Mevrouw Lubach heeft mij laten weten dat de zaak wordt aangespannen namens, en dat dientengevolge de uitspraak alléén van toepassing zal zijn op degenen die zich bij dit initiatief hebben aangesloten. Wel is het uiteraard zo dat indien Yarden deze zaak verliest, de verzekerden die zich niet bij Sociaal Verhaal hebben aangesloten, juridisch veel sterker staan als zij te zijner tijd weigeren om gevolg te geven aan Yardens verzoek tot bijbetaling.

Gezien de urgentie komt dit bericht 'er even tussendoor'. Het uitdiepen van het laatste deel van de rechtenlijst schuif ik daarom door naar mijn volgende bericht.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 19 (26 mei 2020)


Beste mensen,

Eerst even iets rechtzetten. Naar aanleiding van mijn bericht 18 kreeg ik diverse reacties over het initiatief van Sociaal Verhaal. Sommige Yarden-gedupeerden zagen mijn berichtgeving als een advies om zich maar aan te sluiten bij het door Sociaal Verhaal in gang gezette kort geding. Voor alle duidelijkheid: het bericht was louter informatief, zoals al mijn berichten dat zijn. U mag in zee gaan met Sociaal Verhaal maar u hoeft niet in zee te gaan met Sociaal Verhaal, ik raad u niet aan om dat te doen, net zomin als ik u dat afraad. Dat is geheel en al uw eigen keuze! (Voor alle duidelijkheid: 'ik raad u niet aan om dat te doen' is héél wat anders dan 'ik raad u aan om dat niet te doen'!)

Dat gezegd hebbende ga ik nu weer verder met de ontrafeling van de rechtenlijst.

1.12Gebruik van de aula en de koffiekamer van het crematorium of de begraafplaats, inclusief het gebruik van de aanwezige faciliteiten voor de muziek
Een crematorium heeft (bijna altijd) een aula en een koffiekamer, een begraafplaats heeft die (veelal) niet. Dat wil niet zeggen dat bij een begrafenis het afscheid in de buitenlucht, staand rondom het graf en met na afloop de koffie in een plastic bekertje en uit de thermoskan dient plaats te vinden! Was de overledene kerkganger of toch ten minste religieus betrokken, dan zal de uitvaartdienst doorgaans in een kerkgebouw plaatsvinden; vaak kan dan in een bijzaaltje de koffie en thee genuttigd worden. Is de kerk geen reële optie, dan is een horecafaciliteit een goed alternatief. Naar de letter van het artikel hoeft Yarden de rekening voor deze infra niet te voldoen, maar in de praktijk wordt daarover bijna nooit moeilijk gedaan. De hoogst enkele keer dat dit bij Yarden tóch op bezwaren stuit, zie ik toch vaak kans om Yarden tot betaling te bewegen met de opmerking: "Okay Yarden, de begrafenis vindt daar en daar plaats. Geef zelf maar aan in welk nabijgelegen crematorium we op jullie kosten de afscheidsdienst en koffietafel kunnen houden..."
Een crematie is lopendebandwerk. Als de laatste genodigden de aula verlaten en naar de koffiekamer gaan, komen (door een andere deur!) de eerste genodigden voor de vólgende uitvaart diezelfde aula binnen. De 'doorlooptijd' voor zowel aula als koffiekamer is doorgaans 45 of 60 minuten; overschrijding van die tijd kan tot wel 400 euro per kwartier ('De Nieuwe Ooster' in Amsterdam) kosten! Het komt maar al te vaak voor dat de uitvaartondernemer de nabestaanden probeert af te schepen met 45 minuten, met de mededeling dat Yarden slechts de eerste 45 minuten vergoedt. Laat u niet intimideren: helemaal nergens in artikel 1.12 wordt een maximum tijdsduur genoemd!
Een enkele keer denkt een verzekerde ter opleuking van de uitvaart levende muziek te kunnen inhuren op kosten van Yarden. Mis! Slechts de aanwezige muziekfaciliteiten (microfoons, luidsprekers, versterkers etc.) mogen gratis worden gebruikt; de honoraria voor ingehuurde muzikanten zijn te allen tijde voor eigen rekening.
1.13Na afloop van de plechtigheid in de koffiekamer van het crematorium of de begraafplaats: koffie of thee, maximaal zestig stuks, en cake of koek, maximaal zestig stuks
Heeft u maximaal zestig genodigden die alleen maar koffie of thee drinken en cake of koek eten, dan hoeft u niet verder te lezen, want Yarden betaalt de rekening. Zijn er méér genodigden, willen die genodigden ook een glaasje fris, een borrel en/of een broodje, of maakt u gebruik van alternatieve, wellicht zelfs commerciële, accommodatie, dan is het volgende voor u van belang. Eerst maar even die accommodatie. Stel dat de begraafplaats waar de uitvaart plaatsvindt, niet over een koffiekamer beschikt en u uw gasten toch wél graag een consumptie wil aanbieden. Dan kan het zomaar zijn dat u bij een plaatselijke restauranthouder het gratis gebruik van een zaaltje heeft geregeld, alsmede koffie, thee, cake en koek voor commerciële prijzen. Betaalt Yarden deze rekening? Nee, niet zonder meer. Betaalt Yarden de eerste 60 consumpties? Nee, althans ook niet zonder meer. Moet u dan alles zelf betalen? Nee, dat ook niet. Feitelijk is er voor dit soort situaties niet echt iets geregeld, maar meestal accepteert Yarden (vaak morrend, dat dan weer wel!) het volgende 'compromis': De website Uitvaart.nl hanteert voor 'Koffietafel na uitvaart (koffie en cake)' voor 60 personen een richtbedrag van 300 euro. Is uw totale rekening voor koffie, thee, cake en koek láger dan of gelijk aan 300 euro, dan betaalt Yarden de rekening. Is uw totale rekening voor koffie, thee, cake en koek hóger dan 300 euro, dan betaalt Yarden 300 euro.
Maar het kan nóg mooier! In bericht 15 schreef ik u dat ik zou uitgaan van de rechtenlijst van november 2004, omdat daarin het artikel inzake inwisselbaarheid het meest uitgebreid is. De lijst uit november 2004 is (bij mijn weten) de enige rechtenlijst waarin artikel 2 ('Inwisselbaarheid') tweeledig is. Het tweede lid van dat artikel luidt: "Van het soort consumpties vermeld onder 1.13 kan worden afgeweken. Vergoeding vindt plaats op basis van de kosten van de omschreven consumpties." Feitelijk staat hier: wilt u uw gasten naast - of misschien zelfs wel in plaats van - koffie, thee, cake en koek ook graag een glaasje fris, een biertje, een borrel, een vlaaipunt en/of een broodje aanbieden, dan kan dat. Van de totale horecarekening betaalt Yarden de eerste 300 euro!
1.14Een Yarden-condoleanceregister
Dit is het boek wat meestal bij de ingang van de ruimte waarin de afscheidsdienst plaatsvindt, wordt neergelegd en waarin de gasten bij binnenkomst hun naam en adres kunnen schrijven. Deze gegevens vormen dan veelal de basis voor de adressering van de bedankkaartjes, die veelal enkele weken na de uitvaart worden verzonden. Doorgaans heeft u als nabestaande hier geen omkijken naar: de uitvaartverzorger zorgt dat het boek (en een pen) er ligt en dat het boek na afloop ook weer wordt meegenomen. U ontvangt dat boek dan (meteen dan wel enkele dagen) na de uitvaart, tezamen met de bescheiden die feitelijk de...
1.15Voorzorg/nazorg te weten: voorlichting, informatie en ondersteuning
...vormen. In de praktijk bestaat de nazorg namelijk uit niets meer dan de overhandiging van een lijvige klapper met allerhande 'nazorginformatie', dit onder het mom van: "Zoek het verder zelf maar uit." (De eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat er ook uitvaartondernemers zijn die de nazorg wél serieus nemen, maar die zijn zeldzaam.)
Met een beetje fantasie kan als 'voorzorg' worden gezien het eerste gesprek - het zogenaamde intakegesprek - wat de uitvaartverzorger met de nabestaande(n) zal hebben nadat het overlijden bij hem is gemeld. Of er echt sprake is van voorzorg valt nog maar te bezien: veel gesprekken zijn erop gericht om maar zoveel mogelijk aan de uitvaart te verdienen. Als absoluut dieptepunt in dezen beschouw ik de 'vingerafdrukaffaire' (Yardenclaim.nl => STAPPENPLAN => zevende bullet).

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 20 (18 juni 2020)


Beste mensen,

Sociaal Verhaal: een verhaal apart! Toen ik op 28 mei aan het eind van de dag bij Sociaal Verhaal informeerde naar het verloop van het kort geding, kreeg ik letterlijk als antwoord: "Ging niet door helaas..." Al mijn pogingen sedertdien om meer duidelijkheid hieromtrent te verkrijgen, leidden tot op de dag van vandaag tot helemaal niets. Verzekerden die contact met Sociaal Verhaal hebben opgenomen, laten mij weten grote twijfels te hebben over de deskundigheid van de medewerkers. Zo meldde Joke mij van Sociaal Verhaal vernomen te hebben dat "Yarden de verzekeringspremie heeft verlaagd" (is niet waar; veel polissen zijn inmiddels juist premievrij) en dat "de verzekerde bij overlijden een lagere uitkering van Yarden ontvangt" (is niet waar; een naturapolis geeft immers recht op goederen en diensten, niet op een uitkering). Ik ben benieuwd wie van u zich daadwerkelijk bij Sociaal Verhaal heeft aangesloten en wat in dat geval uw bevindingen zijn. Misschien krijgt u, juist omdat u zich heeft aangesloten, wel meer - of andere - informatie dan ik, die zich niet heeft aangesloten.

Voorts kan ik u nog immer niets melden over de voorgenomen overname van Yarden door DELA - het wachten is nog steeds op de toestemming van de ACM en DNB - en ook rondom de rechtszaak tegen Yarden, waarmee de Consumentenbond op 2 maart dreigde, is het momenteel oorverdovend stil.

Toch heb ik ook nog wel enkele nieuwsfeitjes voor u. Ten eerste wil ik u wijzen op een publicatie in de Consumentengids van deze maand. Onder de titel 'Zo heeft hij het vast gewild' gaat de Consumentenbond vier pagina's lang in op het vele regelwerk waarmee nabestaanden na een overlijden (kunnen) worden geconfronteerd, variërend van uitvaart tot belastingaangifte en van de Verklaring van Erfrecht tot aan het beneficiair aanvaarden van de erfenis. Als u de checklist uit het artikel als leidraad hanteert, komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Ook zeer zeker lezenswaard is een artikel in het Algemeen Dagblad van 9 juni. In het artikel 'Een graf kost gemiddeld 3000 euro, grote verschillen per gemeente' onthult het AD dat de grafrechten in Nederland dit jaar variëren van 748 (Losser) tot maar liefst 8072 euro (Groningen). Aanvulling mijnerzijds: die 8072 euro in Groningen is wél voor een periode van 30 jaren. Dat is dus 8072 : 3 = 2691 euro voor een periode van tien jaren. En als u in het bezit bent van een naturapolis, worden die eerste tien jaren door Yarden betaald! (Artikel 1.11 van de 'Bijzondere Voorwaarden van de Yarden Select-uitvaartverzekering', november 2004).

Met een naturapolis op zak bent u verzekerd voor een complete uitvaart, ongeacht de kosten. Mocht u ooit een uitvaart moeten regelen waarbij u wél op de uitgaven moet letten en waarbij iedere euro telt, dan is wellicht de website www.uitvaartcompact.nl iets voor u. Hier heeft u al een eenvoudige begrafenis voor 1725 euro en een eenvoudige crematie voor 1275 euro!

Tot nu toe verschenen mijn berichten om de twee à drie weken. Veel heb ik nu echter niet meer te melden. Meer en meer word ik afhankelijk van de actualiteit. Voortaan zullen mijn berichten daarom op onregelmatiger basis en vermoedelijk ook minder frequent verschijnen. Vanaf nu ga ik mijn aandacht weer iets meer richten op hulp en bijstand aan Yarden-gedupeerden, precies zoals ik dat eigenlijk al sinds 2014 doe.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 21 (8 september 2020)


Beste mensen,

Er valt weer iets te melden! Op zaterdag 29 augustus publiceerde Het Financieele Dagblad onderstaand artikel (met dank aan Arno, voor de integrale toezending ervan):
Kifid: uitvaartverzekeraar Yarden mag uitkering beperken

Yarden mag vanwege zijn lage financiële buffers de polisvoorwaarden van een uitvaartverzekering eenzijdig aanpassen. Hierdoor komt een prijsstijging van een uitvaart voor rekening van de klant. Dat concludeert de geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid in twee vrijdag gepubliceerde uitspraken.

De uitvaartverzekeraar en -verzorger bevroor vorig jaar de waarde van de natura-uitvaartpolis van bijna 400.000 polishouders. Deze polis bood dekking voor een complete begrafenis of crematie. Dit kon Yarden naar eigen zeggen niet meer opbrengen; de financiële buffers van de verzekeraar waren onvoldoende. Daarom moeten (nabestaanden van) polishouders sinds 1 januari de meerkosten van een uitvaart betalen.

Faillissement voorkomen

Hierop stapten ruim 120 consumenten naar Kifid. Zij willen dat hun verzekering ongewijzigd blijft. Ook ging een aantal polishouders naar de rechter en schreef de Consumentenbond een brief waarin de bond Yarden vroeg de wijziging terug te draaien.

Volgens het klachteninstituut is de wijziging nodig, omdat Yarden anders in de toekomst zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen. Ook wordt de wijziging noodzakelijk geacht om een nadeliger scenario voor de verzekeringnemers, zoals een faillissement, te voorkomen. Daarnaast gaat het volgens Kifid om een relatief laag bedrag dat polishouders moeten bijleggen.

Overname Dela

Omdat de buffers van Yarden eind 2018 nog maar 31% van de wettelijk verplichte norm waren, moest de verzekeraar een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De wijziging van de polisvoorwaarden is onderdeel van dit herstelplan.

Uitvaartbedrijf Dela maakte in oktober 2019 bekend Yarden over te nemen. Maar de toezichthouders hebben deze overname nog steeds niet goedgekeurd. Volgens de Consumentenbond heeft Dela gezegd de bevriezing van de polisvoorwaarden ten minste tien jaar uit te willen stellen, als het bedrijf toestemming krijgt voor de overname.
'KiFiD' staat voor 'Klachteninstituut Financiële Dienstverlening'. Het is een van de vele geschillencommissies die Nederland rijk is. Als consumenten een klacht over of een probleem met een financiële dienstverlener - Yarden is zo'n dienstverlener - hebben, dan kunnen ze zich wenden tot het KiFiD. Het KiFiD biedt mensen met een financiële klacht laagdrempelige (want: gratis) en deskundige geschilbeslechting als alternatief voor de rechter. Bij het indienen van een klacht kan de consument zelf aangeven of deze een bindende of een niet-bindende uitspraak wenst. Kiest de consument voor een bindende uitspraak, dan ontzegt hij zichzelf het recht om bij een voor hem tegenvallende uitspraak de zaak alsnog voor de rechter te brengen. Bij een niet-bindende uitspraak (die feitelijk dus de status van 'advies' heeft) behoudt de consument uitdrukkelijk wél dat recht. Zie www.kifid.nl/bindend-niet-bindend.

Wellicht belangrijker nog is het gegeven dat de uitspraak van het KiFiD, zo deze al bindend is, enkel en alleen geldt voor de consument(en) die de zaak heeft / hebben aangespannen: in bovenstaand artikel dus de ruim 120 consumenten die zélf naar het KiFiD zijn gestapt. Behoort u niet tot deze groep consumenten, dan verandert er voor u hoegenaamd niks. Ik schrijf hier bewust 'hoegenaamd', omdat er voor u in juridische zin weliswaar niets verandert - de uitspraak van het KiFiD geldt immers niet voor u; u had én behoudt het recht om bij een conflict met Yarden naar de rechter te stappen - maar er een kleine kans is dat er wél financiële consequenties zijn. Stel dat uw geschil met Yarden zo hoog oploopt dat de rechter eraan te pas moet komen. Die rechter zal dan, voordat hij rechtspreekt, onderzoeken of soortgelijke geschillen al eerder zijn behandeld, door zijn collega's en/of door andere instanties, zoals bijvoorbeeld het KiFiD. Die rechter is vervolgens niet gehouden om de uitspraak van het KiFiD een op een over te nemen, maar hij kan (en zal?) zich in zijn besluitvorming er wél door laten beïnvloeden.

Welke uitspraken heeft het KiFiD nou eigenlijk gedaan? Op de eigen website van het KiFiD valt te lezen dat het KiFiD heeft geoordeeld in een tweetal geschillen tussen een verzekerde (en zijn gezin) enerzijds en Yarden anderzijds. Een van de uitspraken is bindend, de andere niet. In beide zaken heeft het KiFiD geoordeeld dat Yarden de zogenaamde 'bijbetalingsregeling' - met ingang van 1 januari 2020 moeten verzekerden de kostenstijging van het naturapakket zelf betalen; voor dit jaar heeft Yarden die kostenstijging bepaald op twee procent - mócht invoeren, omdat Yarden anders wel eens failliet zou kunnen gaan en dan zijn alle verzekerden financieel veel slechter af. En nu komt het: Yarden mocht dit doen omdat in de polissen van de beide verzekerden de inmiddels welbekende en-blocclausule is opgenomen! U kunt de beide uitspraken inzien door in het Uitsprakenregister te zoeken op 'Yarden'. Het betreft de uitspraken 2020-696 en 2020-697.

Kijk nu nog eens naar mijn bericht 3, van 12 augustus vorig jaar. Heeft u uw naturaverzekering bij (een van de voorgangers van) Yarden afgesloten vóór 1993, dan staat er in de bij uw polis horende voorwaarden géén en-blocclausule en dan kan Yarden zich daar in uw geval dus ook niet op beroepen!!! Verzekerde u zich pas in of na 1993 bij Yarden, weet dan dat u bij een eventuele rechtszaak wel eens een rechter zou kunnen treffen die bekend is met de KiFiD-uitspraken, die zich in die uitspraken kan vinden en die vervolgens zelf ook van mening is dat die bijbetalingsregeling ook op u van toepassing is...

Nog even voor de goede orde: als u zich heeft verzekerd vóór 1993, maar iedere keer het oude polisblad keurig weggooide als Yarden weer met een nieuw polisblad op de proppen kwam en daardoor nu alleen nog over een zeer recent polisblad - bijvoorbeeld het polisblad uit 2007 - beschikt, dan is er nog geen man overboord, want zelfs op het allernieuwste polisblad staat keurig vermeld wat de ingangsdatum van uw verzekering is.

De beide uitspraken van het KiFiD veranderen niets aan mijn voorgenomen aanpak. Als een verzekerde die ik bijsta, komt te overlijden, dan zal ik in samenspraak met de nabestaanden uitrekenen of en zo ja, hoeveel er na afloop van de uitvaart nog aan Yarden moet worden bijbetaald. Daarbij ben én blijf ik van mening dat de kostenstijging van het verzekerde pakket niet ten laste mag komen van de verzekerde, ongeacht of in diens polis wel of geen en-blocclausule is opgenomen. En dan zijn het niet de nabestaanden van de verzekerde die de gang naar de rechter zullen moeten maken, maar Yarden. (En omdat het verliezen van wéér een rechtszaak tot veel reputatieschade voor Yarden zal leiden, zie ik dat zo een-twee-drie niet gebeuren!)

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 22 (11 september 2020)


Beste mensen,

Breaking news!!! Zojuist ben ik gebeld door Mandy Lubach, juriste van Sociaal Verhaal, met de mededeling dat de rechter zojuist uitspraak heeft gedaan in de door Sociaal Verhaal aangespannen zaak tegen Yarden, EN DAT DE RECHTER YARDEN IN HET ONGELIJK HEEFT GESTELD!!!

Meer kon ze me nu nog niet vertellen: vanavond nog heeft ze overleg met de overige juristen om het vonnis te bestuderen, en morgen gaat er een persbericht de deur uit. Ik ben de eerste die ze meteen na de uitspraak heeft gebeld; jullie allemaal zijn nu dus de tweede die van dit heuglijk feit op de hoogte worden gebracht.

Juridisch gezien geldt de uitspraak alleen voor degenen die zich bij Sociaal Verhaal hebben aangesloten - ik berichtte u daarover al eerder - maar deze uitspraak is natuurlijk prima jurisprudentie voor eventuele volgende rechtszaken.

Meer details heb ik op dit moment nog niet (maar die ga ik in de loop van volgende week ongetwijfeld krijgen). Maar alleen al het feit dat de vijf advocaten van Yarden bakzeil hebben moeten halen, is voor mij voldoende rechtvaardiging voor dit spoedberichtje.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 23 (21 september 2020)


Beste mensen,

Zowel van Mandy Lubach (van Sociaal Verhaal) als van diverse Yarden-verzekerden ontving ik in de voorbije weken diverse documenten en perspublicaties betreffende de uitspraken van het KiFiD en de kortgedingrechter. Op 3 september kwam AMweb met een achtergrondartikel over de KiFiD-uitspraken waarover ik u in mijn bericht nummer 21 informeerde. Op 11 september deed de rechter uitspraak in het kort geding en een van de eerste die hierover publiceerde, was de website Uitvaart.nl. Mandy Lubach mailde mij vervolgens de uitspraak. Naar aanleiding van die uitspraak stelde Sociaal Verhaal een persbericht op, dat door het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) werd gedistribueerd. Onder andere RTL Nieuws, het Algemeen Dagblad en Radar pikten dit op. Op 16 september wijdde Het Financieele Dagblad er een artikel aan. Hiervan heb ik géén hyperlink, maar gelukkig heb ik wél Arno, die mij (ook nu weer) de tekst mailde:
Dela twijfelt aan overname Yarden na vonnis

De overname van uitvaartverzekeraar Yarden door branchegenoot Dela komt op losse schroeven te staan door een recent vonnis dat zeer negatief is voor Yarden. 'Wij beraden ons nu of de overname nog door kan gaan', aldus een woordvoerster van Dela dinsdag.

Daarmee reageert Dela op een vonnis van afgelopen vrijdag, waarin de rechter een streep zet door een aangekondigde versobering van de polisvoorwaarden voor 390.000 klanten van Yarden. Yarden zit in financiële problemen en deze massale versobering (en-bloc clausule, in verzekeringsjargon) moest het bedrijf uit de gevarenzone halen.

Zelf in herstel

Volgens Dela moet Yarden zelf financieel orde op zaken stellen voordat het kan worden overgenomen. 'Yarden moet zelfstandig in herstel zijn', aldus de woordvoerster.

Het samengaan van de twee uitvaartverzekeraars werd in oktober vorig jaar aangekondigd. Voor Yarden moest de overname de financiële reddingsboei zijn. Deze verzekeraar zag de solvabiliteit zakken tot een kwart van het wettelijk minimum en moest daarom op last van toezichthouder DNB ingrijpen.

Yarden koos voor een versobering van polissen van klanten met een zogeheten natura-uitvaartpolis. Daarmee zou de solvabiliteit weer boven de 100% komen. Met zo'n polis is de hele uitvaart verzekerd, zelfs als die door inflatie veel duurder is geworden dan eerder ingeschat. Met de aangepaste polis kunnen de nabestaanden in de toekomst mogelijk niet de hele uitvaart betalen.

Eerste slag

Een groep polishouders spande een proces aan en heeft afgelopen vrijdag de eerste slag gewonnen. Voorlopig mag de polis niet worden versoberd, zo is in kort geding bepaald; wel is het mogelijk dat de rechter in een bodemprocedure de versobering alsnog toestaat, maar dat kan nog enige tijd gaan duren.

Dat betekent een extra risico voor Yarden, en daarmee voor de beoogde moeder Dela. Dela is een coöperatie, en tegenvallers - zoals van een mislukte overname - kunnen ten nadele van de eigen polishouders komen.

De overname was toch al vertraagd doordat karteltoezichthouder ACM nog vragen had over de toekomstige marktmacht van het duo.
Roel laat mij weten benieuwd te zijn of Yarden nog in hoger beroep gaat. Welnu Roel, ik heb nieuws voor je: afgelopen woensdag heeft Yarden inderdaad daartoe besloten...

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 24 (10 november 2020)


Beste mensen,

In de voorbije weken ontving ik van veel verzekerden de melding dat ze schriftelijk en/of telefonisch zijn benaderd door het KiFiD, met de mededeling (kort samengevat): dat de door de verzekerde ingediende klacht door het KiFiD is aangehouden, dat in drie vergelijkbare geschillen het KiFiD een uitspraak heeft gedaan, dat in deze drie uitspraken Yarden in het gelijk is gesteld, en dat het KiFiD met betrekking tot de door de verzekerde ingediende klacht vermoedelijk dezelfde lijn zal volgen en ook in dit dossier de verzekerde in het ongelijk zal stellen. Veel tekst, die kort samengevat op het volgende neerkomt: al in drie geschillen heeft het KiFiD bepaald dat Yarden de bijbetalingsregeling mág doorvoeren en ook in uw geschil zal het KiFiD hoogstwaarschijnlijk tot hetzelfde oordeel komen. Daarbij heeft het er alle schijn van dat het KiFiD de polissen zónder en-blocclausule (tot 1993) en de polissen mét en-blocclausule (vanaf 1993) over één kam scheert. Het KiFiD gaat er gemakshalve van uit dat alle naturapolissen een en-blocclausule bevatten.

Behoort u tot de groep verzekerden die een klacht heeft ingediend bij het KiFiD, dan is het volgende voor u van belang. Bij het indienen van uw klacht heeft u een keuze moeten maken voor hetzij een bindende, hetzij een niet-bindende uitspraak. Koos u voor de tweede optie, de niet-bindende uitspraak, dan is er geen man overboord. Dan is met betrekking tot uw geschil de (toekomstige) uitspraak van het KiFiD niet meer dan een advies, en dan staat het u daarna nog volledig vrij om desgewenst uw klacht aan de rechter voor te leggen. Heeft u destijds echter gekozen voor een bindende uitspraak, dan is de uitspraak van het KiFiD te zijner tijd bindend, zowel voor Yarden als voor u. Feitelijk verplicht zowel Yarden als u zich om zich bij de uitspraak van het KiFiD neer te leggen. Dat gaat zelfs zó ver, dat als de rechter straks in een bodemprocedure bepaalt dat Yarden moet stoppen met de zogenaamde bijbetalingsregeling, die uitspraak voor álle verzekerden geldt, behalve voor u. U heeft dan immers al een andere 'afspraak' met Yarden gemaakt! Derhalve luidt mijn advies aan eenieder die dit betreft: u kunt zonder enig risico uw klacht bij het KiFiD aanhouden, maar als u destijds heeft gekozen voor een bindende uitspraak, laat dit dan nu wijzigen in een niet-bindende uitspraak.

Enkele verzekerden vroegen mij of afkopen van de naturapolis nu wellicht verstandig is. Daarover kan ik kort zijn: niet doen! Als u afkoopt, houdt uw polis op te bestaan en ontvangt u van Yarden de zogenaamde 'afkoopwaarde'. Hoe hoog die afkoopwaarde precies is, verschilt van polis tot polis en zal naar verwachting ergens tussen de 2000 en 3000 euro liggen. In mijn bericht 5 heb ik u voorgerekend dat dit bedrag een aanfluiting is en dat de eigenlijke afkoopwaarde om en nabij de 7200 euro zou moeten liggen. Ik beredeneer dat als volgt. Met uw naturapakket bent u verzekerd voor een heel scala aan goederen en diensten. Als u de verzekering opzegt omdat Yarden haar verplichtingen niet nakomt, behoort de afkoopwaarde het totaal te zijn van alle bedragen die u bij een concurrerende uitvaartondernemer moet neertellen om precies dezelfde goederen en diensten te krijgen die nu deel uitmaken van uw naturapakket. Als u de verzekering niet opzegt, dan heeft u nog steeds een volledig en volwaardig naturapakket, met - als u er alles uithaalt wat erin zit - een marktwaarde van ongeveer 10.000 euro. Als het aan mij ligt: zonder enige restrictie. En als het aan Yarden ligt: met een factuur voor de kostenstijgingen met ingang van 1 januari 2020. Voor dit jaar heeft Yarden die kostenstijging eenzijdig vastgesteld op twee procent. Twee procent van 10.000 euro is 200 euro. Door bijvoorbeeld geen gebruik te maken van de volgauto, heeft u voor dit jaar al aan de door Yarden gewenste 'bijbetalingsverplichting' voldaan...

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 25 (7 december 2020)


Beste mensen,

Op 21 september liet ik u (in bericht 23) weten dat Yarden zich niet wenste neer te leggen bij de uitspraak van de kortgedingrechter en inmiddels had besloten om in hoger beroep te gaan. Op 1 december heeft dat hoger beroep gediend bij het gerechtshof Arnhem - Leeuwarden met als resultaat dat Yarden in het gelijk is gesteld. Het Financieele Dagblad verwoordde dit als volgt (met wederom dank aan Arno, voor het aan mij toezenden van de tekst):
Yarden wint in hoger beroep: polissen mogen toch versoberd

In het kort: Yarden kwam in september in acute problemen door een uitspraak van de kortgedingrechter. Het Hof veegt die uitspraak nu van tafel. Daardoor is Yarden weer verkoopbaar, maar het is de vraag of beoogd koper Dela terugkeert.

Polissen van uitvaartverzekeraar Yarden mogen toch worden versoberd. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem bepaald in een hoger beroepszaak tussen Yarden en een groep van negentien klanten. Daardoor ziet de financiële positie van het uitvaartbedrijf er ineens een stuk zonniger uit en kan Yarden toch worden overgenomen.

In september draaide de kortgedingrechter de geplande versobering van polissen plotseling terug. Daardoor leek de aanpassing van circa 350.000 zogeheten naturapolissen niet rechtsgeldig te zijn. En dat was zeer ongunstig voor de balans van Yarden: de verzekeraar zag zijn verplichtingen daardoor met € 300 mln stijgen. Als gevolg daarvan dreigde de solvabiliteitsratio, die weergeeft hoe goed een verzekeraar ervoor staat, ver onder het wettelijk vereiste niveau van 100% te dalen.

Overname ketste af

Ook de op handen zijnde overname van Yarden door Dela ketste af. Volgens Dela, de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland, leverde de uitspraak te veel onzekerheid op. 'Het kan nog jaren duren voordat de rechtmatigheid juridisch is getoetst. Dela heeft besloten om die onzekere ontwikkeling niet af te wachten', liet het bedrijf destijds weten.

Of Dela zijn overnameplannen nu voortzet, is dinsdagmiddag onduidelijk. De situatie is anders dan voor de uitspraak van september, legt Peter de Groot uit, die namens toezichthouder De Nederlandsche Bank als stille curator bij Yarden is aangesteld. Zo verkoopt Yarden geen nieuwe polissen meer omdat de verzekeraar sinds de uitspraak in de gevarenzone zit. Ook is er gesneden in het aantal verkoopmedewerkers.

'Nieuwe marktverkenning'

'We gaan opnieuw op zoek naar een duurzame oplossing voor Yarden', zegt De Groot. Zelfstandig kan de uitvaartverzekeraar niet blijven bestaan. 'Het bedrijf is nu weer verkoopbaar dus we gaan een nieuwe marktverkenning doen. Yarden kan in zijn geheel worden verkocht of opgeknipt; daar gaan we nu naar kijken.'

De financiële problemen zijn terug te voeren op een pakket van 350.000 polissen, die klanten recht zouden geven op een volledig verzorgde uitvaart. Die werden tot begin deze eeuw verkocht tegen relatief lage premies. De rechtsvoorgangers van Yarden dachten destijds dat ze met beleggingswinsten die beloftes wel konden nakomen.

Maar de beleggingen vallen, mede door de lage rente, al jaren tegen. Tegelijkertijd zijn de kosten van een uitvaart gestegen. Daarom wilde Yarden de polissen in 2007 al versoberen. In 2018 kwam het bedrijf erachter dat dit niet goed was uitgevoerd. In 2019 versoberde Yarden de polissen alsnog massaal: klanten krijgen geen volledige uitvaart meer, maar een vast bedrag van € 3201. De inflatie betalen ze zelf.

Korte metten

Door de uitspraak van het Gerechtshof blijft die versobering uit 2019 staan. Het Hof maakte dinsdag korte metten met het eerdere vonnis. Op meerdere punten kunnen de hogere rechters de kantonrechter 'niet volgen'. De kantonrechter stelde dat Yarden zijn financiële problemen aan zichzelf te wijten had en dat een massale beperking van de rechten niet passen bij een naturaverzekering.

Het Hof vindt dat Yarden juist 'helder uiteengezet' heeft hoe de problemen zijn ontstaan en welke stappen zijn genomen om de solvabiliteit snel te verhogen. Ook vinden de rechters dat een groep klanten de 'op zijn minst speculatieve stelling' dat Yarden met boekhoudkundige grepen de lage solvabiliteitsratio zelf heeft gecreëerd, onvoldoende heeft onderbouwd. Tegelijkertijd hebben de klanten zelf onvoldoende duidelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang hebben, terwijl Yarden dat duidelijk wel heeft, en dat ze de versoberingen tot nu toe (van € 64) best kunnen dragen.
Voor de juristen onder u: hier vindt u de letterlijke uitspraak van het Hof.

Verandert dit iets aan mijn aanpak? Neen, althans niet wezenlijk. Basis van de uitspraak van het Hof is de vraag of Yarden zich wel of niet op de en-blocclausule mag beroepen. Daarbij wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de meeste verzekerden in hun originele polis (dus het exemplaar van vóór 1993) helemaal geen en-blocclausule hebben staan! In gewonemensentaal: veel verzekerden hadden geen en-blocclausule, in 1993 (ver)stopt Yarden die en-blocclausule 'stiekem' in de polissen en jaren later beroept Yarden zich er vervolgens op. Voorts laat de rechter meewegen dat de negentien verzekerden die de rechtszaak hebben aangespannen geen 'spoedeisend belang' hebben en dat Yarden dat wél heeft. Populair gezegd: de negentien verzekerden maken zich nu druk over het feit dat ze te zijner tijd (= bij overlijden) moeten bijbetalen, terwijl Yarden nu op zwart zaad zit. Yarden heeft op dit moment financiële problemen, de verzekerden pas veel later. Ook is het Hof van mening dat 64 euro voor de (meeste) verzekerden geen onoverkomelijk bedrag is, terwijl 64 euro maal het aantal verzekerden voor wie de 'bijbetalingsregeling' geldt, voor Yarden wel degelijk het verschil kan maken. Yarden is van mening dat verzekerden met ingang van 1 januari 2020 de 'kostenstijging' van de uitvaart zelf moeten betalen; u ontving daarover medio vorig jaar een brief. Die 'kostenstijging' - voor 2020 door Yarden vastgesteld op 2 procent - is volgens Yarden de som van 'inflatie' en 'andere oorzaken'. Op dit moment bedraagt de inflatie over de laatste twaalf maanden 1,2 procent (bron: CBS). Voor die resterende 0,8 procent geeft Yarden nergens in haar verweer een plausibele verklaring, hetgeen de indruk wekt dat die 2 procent louter nattevingerwerk is. En tot slot: die 64 euro is de bijbetaling voor alléén het jaar 2020. Als die trend zich voortzet, dan moet er door iemand die over tien jaren, dus in 2030, komt te overlijden maar liefst 779 euro worden bijbetaald! Momenteel sta ik iemand bij die voor zijn naturapolis aan premie heeft betaald: 1,25 gulden per maand = 15 gulden per jaar, na 40 jaar premievrij = 40 x 15 = 600 gulden ≈ 272 euro. Als deze verzekerde in 2030 komt te overlijden, wordt zijn polis dus in één klap 187 procent duurder. Geen enkele rechter die met deze informatie wordt geconfronteerd, zal hiermee instemmen. Ik zie dus nog wel degelijk kansen om de strijd met Yarden in mijn (en uw) voordeel te beslechten...

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 26 (5 februari 2021)


Beste mensen,

Naar alle waarschijnlijkheid heeft u eind december 2020 of begin januari 2021 allemaal een brief van Yarden ontvangen met als onderwerp: pakketpolis / jaarlijkse kostenstijging. (Heeft u géén brief ontvangen, dan heeft u vermoedelijk ook geen naturaverzekering...) In deze brief laat Yarden u weten ook voor het jaar 2021 de te verwachten stijging van de uitvaartkosten 'te hebben vastgesteld' op 2 procent. Dit klinkt wellicht wat cynisch, maar het is wat het is: het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in 2021 een inflatie van 1,3 procent (bron: www.cpb.nl/forecasts), maar Yarden gaat gemakshalve, zonder enige onderbouwing en in eigen voordeel nu alvast uit van een prijsstijging van 2 procent. (Persoonlijk ben ik er trouwens wel blij mee, want hierdoor sta ik bij een eventuele rechtszaak tegen Yarden alleen maar sterker...)

Ook in 2020 stelde Yarden dat de (uitvaart)prijzen 2 procent zouden gaan stijgen, terwijl het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 12 januari jongstleden toch écht wereldkundig maakte dat de 'consumentenprijzen in 2020 gemiddeld 1,3 procent hoger waren dan in 2019' (citaat uit de toelichting op de Consumentenprijsindex). Ter toelichting: het CBS kijkt terug op gerealiseerde cijfers, het CPB kijkt vooruit naar verwachte cijfers.

Velen van u worstelen met de tekst onder de vetgedrukte kop 'Kostenstijging' en plaatsen dan met name hun vraagtekens bij de term 'verzekerde waarde'. Om uit te leggen wat Yarden hiermee bedoelt, ga ik eerst even terug naar het allereerste begin. Veelal in de vorige eeuw sloot u (of sloten uw ouders voor u) bij de AVVL een naturaverzekering af. Een 'naturaverzekering' wil zeggen: u betaalde jarenlang - meestal veertig jaren - premie en daarvoor zouden uw nabestaanden zich bij uw overlijden verzekerd weten van een complete uitvaart, ongeacht de kosten hiervan. Wat Yarden precies met die complete uitvaart bedoelde, stond in de bij het polisblad horende rechtenlijst: een puntsgewijze opsomming van allerlei goederen (uitvaartkist, condoleanceregister, koffie met cake etc.) en diensten (aangifte van overlijden, condoleancebezoek, vervoer per rouwauto etc.).

In 2001 fuseerde de AVVL met de NUVA en daaruit ontstond Yarden. En Yarden kwam er al snel achter dat al die honderdduizenden naturapolissen een kostenpost van jewelste dreigden te worden. In 2007 vond Yarden daarom de 'naturapolis met verzekerd bedrag' uit. U behield nog steeds de naturapolis (zei Yarden; de realiteit was anders!), maar bij overlijden ontving u niet langer de verzekerde goederen en diensten, maar in plaats daarvan een bedrag ter bekostiging van deze goederen en diensten. Hét grote voordeel hiervan was volgens Yarden een grotere keuzevrijheid: in plaats van bijvoorbeeld de 'uitvaartkist conform Yarden-standaard' mochten uw nabestaanden nu ook kiezen voor een goedkopere lijkwade en het restbedrag spenderen aan een bloemstuk of een overlijdensadvertentie, om maar iets te noemen. Alle houders van een naturapolis ontvingen een nieuw polisblad, zónder het woord 'natura' en mét een 'verzekerd bedrag'. Meestal lag dat verzekerd bedrag in de buurt van 2350 euro. Als de uitvaart werd uitgevoerd door een zelfgekozen uitvaartondernemer, dan vergoedde Yarden de eerste 2350 euro van diens rekening. Als er echter voor werd gekozen om de uitvaart door Yarden (of een aan Yarden gelieerde uitvaartverzorger) te laten verzorgen, dan werd het verzekerd bedrag met 62 procent, het zogenaamde ledenvoordeel, verhoogd tot maar liefst 3800 euro. En het moet gezegd: voor dat bedrag had je in 2007 een best wel uitgebreide uitvaart.

Yarden 'vergat' echter een belangrijk nadeel te vermelden: 3800 euro bleef 3800 euro, terwijl tegelijkertijd uitvaarten steeds duurder werden. Al snel was 3800 euro niet eens meer voldoende voor een sobere uitvaart en moest er fors worden bijbetaald. Het is daarom dat de rechter in 2014 een streep zette door deze handelwijze van Yarden: de omzetting van naturapolis in 'naturasommenpolis' - hoe verzín je zo'n term! - werd door de rechter onrechtmatig verklaard. En daarmee mag u de eerdergenoemde bedragen 2350 en 3800 euro weer gewoon vergeten, want als u vóór 2007 een naturapolis had, dan heeft u die naturapolis nu nog steeds (of weer; het is maar net hoe je het bekijkt).

Heden ten dage kost een crematie gemiddeld 7000 euro en een begrafenis 8000 euro. In mijn bericht 5 van 16 september 2019 heb ik geprobeerd om de geldwaarde van de rechtenlijst te berekenen en toen kwam ik uit op 7173 euro. Ik gaf daarbij wel aan dat het een uiterst globale berekening betrof, omdat er veel afhing van de keuzes van nabestaanden.

Wat is dan toch die 'verzekerde waarde', waar Yarden het over heeft? Daarover kunt u alles teruglezen in mijn bericht 10 van 20 december 2019. In 2019 heeft Yarden de verzekerde waarde van uw naturapolis vastgesteld op 3201 euro, met als peildatum 1 januari 2020. Voor uitvaarten in 2020 zou een bijbetaling van 2 procent van de verzekerde waarde, dus ten bedrage van 64,02 euro, worden verlangd. En nu kom ik bij de alinea 'Kostenstijging' in de brief van eind december of begin januari: ook voor het kalenderjaar 2021 wordt een bijbetaling van 2 procent in rekening gebracht, echter over de verzekerde waarde, vermeerderd met de stijging van vorig jaar. De verzekerde waarde (3201 euro) plus de stijging van 2020 (64,02 euro) is 3265,02 euro. 2 Procent van 3265,02 euro is 65,30 euro. De totaal door u(w nabestaanden) te betalen 'eigen bijdrage' is dit jaar dus 64,02 (voor 2020) plus 65,30 (voor 2021) oftewel 129,32 euro, tenminste: als het aan Yarden ligt...

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 27 (6 mei 2021)


Beste mensen,

Gisteren heeft de Consumentenbond het volgende bericht de wereld in gestuurd:
Onderwerp: Ontwikkelingen Yardenclaim

De afgelopen maanden heeft de Consumentenbond gesprekken gevoerd met de directie van Yarden over de rechten van circa 390.000 verzekerden met een pakketpolis. Door de verslechterde financiële positie van Yarden, zag de maatschappij zich genoodzaakt om een versobering van de polissen door te voeren. Hierdoor moeten nabestaanden bij een uitvaart bijbetalen. Deze maatregelen zorgde voor grote onrust bij de polishouders.

Dreigend faillissement

Op basis van de gesprekken met Yarden is de Consumentenbond tot de conclusie gekomen dat de financiële positie van de maatschappij erg slecht is. En wel zo slecht is dat een overname door een andere kapitaalkrachtige partij, de enige mogelijkheid is om een faillissement te voorkomen. De Consumentenbond heeft daarom besloten om af te zien van verdere juridische stappen tegen Yarden. Een procedure zou namelijk het voortbestaan van de uitvaartverzekeraar – en daarmee de rechten van de ruim 1,3 miljoen verzekerden - in gevaar brengen.

Waar gaat de zaak precies om?

Per 1 januari 2020 paste Yarden eenzijdig de voorwaarden aan van 390.000 naturapolissen. Met als gevolg dat nabestaanden van verzekerden opdraaien voor de gestegen kosten van de uitvaart. Voorheen betaalde Yarden alle kosten. Gemiddeld gaat het om een stijging van de uitvaartkosten met €60 per jaar. Dit betekent dat na 10 jaar €600 moet worden bijbetaald, na 20 jaar €1.200 enzovoorts. Yarden gebruikte hiervoor een zogeheten en bloc-clausule. Zo'n clausule maakt het mogelijk voor een verzekeraar om in uitzonderlijke gevallen tussentijds de voorwaarden van een verzekering aan te passen.

Overname door Dela

Uitvaartverzekeraar Dela wil Yarden overnemen. Dela heeft aan de Consumentenbond de garantie afgegeven dat nabestaanden na de overname de komende 10 jaar niet hoeven bij te betalen. Op aandringen van de Consumentenbond komt er ook een fonds, van ruim 1 miljoen euro, voor schrijnende gevallen. Daarnaast heeft Dela beloofd om actief werk te maken van het compenseren van nabestaanden die de afgelopen jaren ten onrechte hebben moeten bijbetalen. We hopen dat de pijn voor de verzekerden en hun nabestaanden hiermee enigszins wordt verzacht en sluiten daarmee de Yardenclaim af.

Wij snappen dat deze uitkomst niet ideaal is. Wij zijn echter op basis van de gesprekken met Yarden, Dela en de toezichthouder tot de conclusie gekomen dat dit de enige en voor alle polishouders van Yarden beste uitkomst is.
Tot zover het bericht. Over wat dit voor u en voor mij betekent, ga ik u binnenkort informeren.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 28 (1 juni 2021)


Beste mensen,

Op dit moment is de situatie zo, dat als u ooit een naturaverzekering heeft afgesloten bij (een van de rechtsvoorgangers van) Yarden, u nog steeds een volledige - en uiterst waardevolle! - naturaverzekering heeft. (Zo ongeveer tussen 2007 en 2018 was dat niet zo: in 2007 zette Yarden alle naturapolissen om in veel ongunstiger geldpolissen en draaide die omzetting pas weer terug in 2018.) Het enige wat er in 2020 veranderde, was dat Yarden met ingang van dat jaar van de houders van een naturapolis verlangde dat 'het jaarlijkse duurder worden van de uitvaart' voortaan voor eigen rekening zou komen. In 2020 werd die kostenstijging door Yarden begroot op ongeveer 64 euro en omdat Yarden voor dit jaar uitgaat van hetzelfde bedrag, zouden nabestaanden nu ongeveer 130 euro (op een uitvaart van pakweg 7000 tot 8000 euro) moeten betalen.

Zuiver juridisch beschouwd mág Yarden dit niet zomaar doen en deze handelwijze van Yarden stuitte daarom dan ook op veel verzet: van onder andere de Consumentenbond, 'Sociaal Verhaal' (zie bericht 18) en uiteraard ook Yardenclaim. Yarden doet dit echter omdat Yarden niet anders kan: zónder - en vermoedelijk zelfs mét - deze zeer bekritiseerde 'bijbetalingsregeling' dreigt Yarden aanstonds failliet te gaan. DELA heeft zichzelf nu opgeworpen als reddende engel en is bereid om Yarden over te nemen. Daarenboven heeft DELA beloofd dat als deze overname daadwerkelijk plaatsvindt, de bijbetalingsregeling voor ten minste de eerstkomende tien jaren in de ijskast gaat. Wel heeft DELA als voorwaarde voor overname gesteld dat er geen rechtszaken tegen Yarden mogen lopen.

Stel: een van de vele verzekerden die ik bijsta, komt te overlijden. De nabestaanden krijgen van Yarden een factuur ten bedrage van 130 euro, terwijl de overledene een polis heeft die de complete uitvaart met alle toeters en bellen dekt. Als 'we' (= de nabestaanden en ik) dan de kont tegen de krib gooien en die discutabele factuur niet betalen, dan kan dat zomaar ontaarden in een rechtszaak. Die rechtszaak gaan we winnen - daarvan ben ik nog immer overtuigd - maar omdat Yarden dan in rechte betrokken is, kan en zal DELA mogelijk afzien van overname. De 'winst' van het geheel is dan 130 euro - de factuur die de nabestaanden niet hebben hoeven te betalen - maar het 'verlies' is onmetelijk veel groter: DELA neemt Yarden dan misschien niet over, Yarden gaat failliet en de nabestaanden van alle naturaverzekerden die na Yardens faillissement komen te overlijden, staan met lege handen.

Er is mij veel aan gelegen dat DELA daadwerkelijk overgaat tot inlijving van Yarden, juist omdat dat voor alle naturaverzekerden sámen verreweg de beste optie is. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik mij niet langer verzet tegen de door Yarden ingevoerde bijbetalingsregeling. Houdt Yardenclaim daarmee op te bestaan? Nee, verre van dat! Verreweg de meeste dossiers die aan mij worden voorgelegd, betreffen tussen 2007 en 2018 uitgevoerde uitvaarten waarvoor nabestaanden destijds - ten tijde van de 'geldpolissen' - ten onrechte vele duizenden euro's hebben moeten bijbetalen. Die ten onrechte betaalde bedragen haal ik nog steeds terug bij Yarden en dat zal ik blijven doen.

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 29 (12 augustus 2021)


Beste mensen,

Sinds mijn vorige nieuwsbericht (nr. 28) is er tweeënhalve maand verstreken en in die tijd is er véél gebeurd!

Op 25 juli bereikte mij het bericht dat twintig uitvaartverzorgers die als franchisenemer onder de naam Yarden werken, een rechtszaak aanspannen tegen de uitvaartorganisatie. Yarden wil stoppen met franchisevestigingen, maar volgens de ondernemers mag dat helemaal niet. Dat blijkt uit een dagvaarding die de franchisenemers eind juni hebben verstuurd. De twintig zijn goed voor ongeveer een tiende van de uitvaarten die Yarden in totaal uitvoert. De franchisenemers kregen in februari van dit jaar te horen dat Yarden met het franchisemodel wil stoppen. Yarden werkt sinds 2008 met een franchiseformule, en nam tot in 2018, toen Yarden in grote financiële nood kwam, nieuwe franchisenemers aan. In totaal heeft het bedrijf nu overeenkomsten met 21 ondernemers. Zij kregen tot voor kort bij goed presteren elke vijf jaar een contractverlenging. In 2020 deed Yarden dat niet, volgens de dagvaarding omdat het bedrijf onderhandelingen voerde over een overname door DELA. Volgens Yarden mocht het tijdens het overnameproces geen langdurige verplichtingen aangaan. De drie franchisenemers waarvan het contract in 2021 zou aflopen, kregen een verlenging met één jaar, met de toezegging dat er na de voltooiing van de overname een verlenging van vier jaar zou volgen. De franchisenemers voeren ook uitvaarten uit voor overledenen die niet bij Yarden verzekerd zijn, maar zijn voor het overgrote deel afhankelijk van de klandizie die de uitvaartverzekeraar aandraagt. "Zonder Yarden-uitvaarten heeft een Yarden-franchise-uitvaartondernemer geen bestaansrecht", zo stellen de uitvaartverzorgers in de dagvaarding. "Het is volstrekt onfatsoenlijk als je zo met franchisenemers omgaat." Volgens de Directeur Uitvaarten van Yarden kan Yarden niet anders. "We nemen deze beslissing ook niet uit luxe, we moeten onze kosten omlaag brengen. Wij hebben ook niet meer verantwoordelijkheden richting deze franchisehouders", zo stelt Yarden.
Persoonlijk denk ik dat de uitvaartverzorgers deze zaak niet gaan winnen. Het staat Yarden immers volledig vrij om contracten te verlengen met (de gebruikelijke) vijf jaar, met slechts één of twee jaar of in het geheel niet. Lopende contracten worden niet opengebroken. Er is dus geen sprake van contractbreuk. Jammer voor de franchisenemers, maar bedrijfsrisico als je jezelf zó afhankelijk maakt van slechts één opdrachtgever.

Op 26 juli heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de overname van uitvaartonderneming Yarden door DELA eindelijk goedgekeurd. De enige voorwaarde die nog wordt gesteld, is dat de partijen zeven crematoria en twee uitvaartcentra verkopen aan de concurrentie. Op die manier blijven er voldoende alternatieven voor consumenten, zo meent de ACM. Yarden moet haar crematoria in Beuningen, Heerlen, Groningen, Schagen, Utrecht en Venlo verkopen aan een andere partij, en DELA moet het crematorium in Spijkenisse van de hand doen. Alleen dan mag DELA concurrent Yarden overnemen, zo heeft de ACM besloten. Ook twee uitvaartcentra van Yarden in Veldhoven en Venray moeten worden verkocht. De ACM moet de kopers voor de diverse locaties vervolgens nog goedkeuren. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de overname inmiddels goedgekeurd.

Op 2 augustus stuurde DELA aan Yarden-verzekerden een brief met de volgende inhoud:
Overname Yarden door DELA

Geachte verzekerde,

Vanaf 1 augustus 2021 hoort Yarden bij DELA. We vinden het fijn dat we u de zekerheid van onze coöperatie mogen bieden. U wilt natuurlijk weten wat de samenvoeging met DELA voor u betekent. In deze brief leggen we het kort aan u uit. In de brochure vertellen wij u graag meer over onszelf. U kunt ook een kijkje nemen op dela.nl/over-dela.

Wat blijft hetzelfde: uw verzekering blijft een Yarden-verzekering
Het afronden van de samenvoeging van Yarden en DELA kost veel tijd; we doen ons best om dit binnen twee jaar rond te hebben. In ieder geval tot die tijd blijft uw verzekering nog een Yarden-verzekering. Bij vragen of wijzigingen staat de klantenservice van Yarden voor u klaar. U bereikt hen via yarden.nl/service. Als u een uitvaart moet regelen, dan meldt u dit ook bij Yarden. Zij regelen samen met u een afscheid naar wens.

Wat verandert: de naam op uw bankafschriften
Op 1 september verandert de naam op uw bankafschriften en facturen in DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. Als u zelf premie overmaakt, dan kunt u dit in augustus overmaken naar Yarden Uitvaartverzekeringen met het bekende IBAN: NL15 INGB 0002286622, onder vermelding van uw betalingskenmerk. Vanaf 1 september wordt dit ook DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. Denk eraan dit aan te passen in uw administratie. Het IBAN blijft hetzelfde.

Meer informatie
Als bijlage bij deze brief vindt u een aantal van de meest gestelde vragen. Alle vragen en meer informatie vindt u op yarden.nl/dela. Wilt u weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kijk dan op yarden.nl/privacy.

Met vriendelijke groet,

Chris Beaulen, directeur Verzekeren
Hoewel de feitelijke samenvoeging (van DELA en Yarden) dus nog geruime tijd gaat duren, is de overname als zodanig per 1 augustus 2021 wél een feit! Gevolg voor de Yarden-naturaverzekerden: per die datum - en ten minste tot 1 augustus 2031 - is de vermaledijde 'bijbetalingsregeling' van de baan. Beschikt u over een naturapolis, dan is dat met ingang van 1 augustus jongstleden weer een volwaardige naturapolis!!! (Ik weet niet wat u doet, maar ik ga vanavond een fles champagne opentrekken!)

Met vriendelijke groet,

Hans

Bericht 30 (22 november 2021)


Beste mensen,

Met betrekking tot de overname van Yarden door DELA kan ik u momenteel weinig melden. Beide ondernemingen hullen zich in stilzwijgen en zelfs als ik nog wat extra druk uitoefen, krijg ik niets meer te horen dan: "De overname ligt op schema." Daar moet ik het dan maar mee doen.

Omdat mijn vorige nieuwsbericht (nr. 29) inmiddels ruim drie maanden oud is, denk ik er toch goed aan te doen om iets van me te laten horen, al was het alleen al om Yarden - waarvan ik inmiddels weet dat die ook mijn berichten nauwgezet volgt! - te laten weten dat verzekerden / gedupeerden nog steeds op mij kunnen rekenen.

Geen nieuws en toch een nieuwsbericht. Een mooie gelegenheid om u deelgenoot te maken van een tweetal 'dossiers' die in de voorbije tijd de revue passeerden. Omwille van de privacy van de betrokkenen vermeld ik géén persoonsgegevens en geef ik alleen maar in eigen bewoordingen een feitenrelaas. Zodoende heb ik er alles aan gedaan om te voorkomen dat de dossiers te herleiden zijn tot de rechtstreeks betrokkenen (alhoewel zij, onderstaande tekst lezend, zich wél zullen realiseren dat het 'over hen gaat'...)

 1. Een vrouw komt in het buitenland te overlijden. Het stoffelijk overschot wordt gerepatrieerd en gecremeerd. Bij het opruimen van haar spulletjes vinden de nabestaanden in een oude doos een op haar naam gestelde AVVL-naturapolis waarvan de premie volledig is voldaan. Ze nemen contact op met Yarden, die hen laat weten 'dat zij niets terug kunnen vinden in hun administratie'. Ik word te hulp geroepen. Desgevraagd laten de nabestaanden mij weten dat de overledene gewoon een correspondentieadres in Nederland had, dat er sinds 1990 geen contact meer met de AVVL (dan wel Yarden) is geweest en dat ze wéét hadden van het bestaan van 'een uitvaartpolis'. Mijn daaropvolgende vraag wáárom die polis dan niet meteen na het overlijden is overhandigd aan de ingeschakelde uitvaartondernemer, werd tot op de dag van vandaag niet beantwoord.

 2. Een man die al sinds vele decennia een volledig afbetaalde AVVL-naturapolis had, overlijdt. Zijn weduwe schakelt Yarden in en die laat weten in welk crematorium - van Yarden uiteraard! - de crematie zal moeten plaatsvinden. Een dichterbij gelegen crematorium van haar eigen keuze blijkt absoluut onbespreekbaar. Volledig klemgezet door Yarden vraagt ze Yarden om de naturapolis dan maar uit te betalen. Yarden betaalt haar het op het polisblad vermelde bedrag en beschouwt daarmee de zaak als afgedaan. De vrouw neemt vervolgens de uitvaart zelf ter hand op een wijze zoals haar man het gewild zou hebben, maar moet daarvoor uiteindelijk wel enkele duizenden euro's bijbetalen.

Pijnlijke dossiers, ook voor mij. In beide gevallen wéét ik dat het zo niet had hoeven lopen. Uiteraard is Yarden wél gelukkig met dit verloop (immers: een besparing van vele duizenden euro's), temeer daar Yarden zuiver juridisch beschouwd weinig te verwijten valt. Ik schrijf hier bewust 'weinig' en niet 'niets', omdat Yarden in dossier 2 toch wel steken heeft laten vallen op het aspect voorlichting.

Als ik dossier 1 nader beschouw, dan kom ik tot de volgende bevindingen. Mevrouw overlijdt en wordt vervolgens - buiten Yarden om - gecremeerd. Pas daarna komen de nabestaanden met de naturapolis op de proppen. Of dat is omdat ze ten tijde van het overlijden niet aan de polis hebben gedacht, er wél aan hebben gedacht maar het polisblad niet hebben kunnen vinden, of in de veronderstelling verkeerden dat mét die polis Yarden de uitvaart te zijner tijd wel zou betalen, is mij niet bekend, maar feit is dat de nabestaanden met deze handelwijze een slordige 7000 euro - de gemiddelde prijs van een crematie - hebben laten lopen. Yarden treft geen blaam, want met een naturapolis neemt Yarden de kosten van de uitvaart voor haar rekening als zij die uitvaart zélf heeft mogen verzorgen - dan immers kan alles tegen 'kostprijs', waardoor zo'n uitvaart niet meer dan 2500 euro hoeft te kosten - maar betaalt uitdrukkelijk niet de uitvaartfactuur van de concurrentie. (De nabestaanden hebben niets meer van zich laten horen, dus of zij toch nog kans hebben gezien om de geldwaarde van de naturapolis uitbetaald te krijgen, weet ik niet.)

In dossier 2 heeft de weduwe zich door Yarden laten afschepen met 'gedwongen winkelnering': de crematie moest per se in een verder weg gelegen Yarden-crematorium plaatsvinden. Uiteraard heeft Yarden dit gedaan uit kostenoverwegingen, maar het is wél in strijd met de polisvoorwaarden. In de bij de polis horende rechtenlijst staat namelijk (meestal als artikel 6) dat de nabestaanden een vrije keuze hebben. En in mijn bericht 16 van 9 april 2020 heb ik u uitgelegd dat dat vaak zelfs zónder extra kosten kan. Veel tijd om daarover na te denken had mevrouw echter niet en dus werd al snel besloten om de polis dan maar te laten uitbetalen. Tja, en in de uitvaartwereld geldt nu eenmaal dat gedane zaken geen keer nemen...

Sinds een kleine twee jaren is er veel gesteggeld over de vermaledijde 'bijbetalingsregeling'. Weet u het nog? Sinds 1 januari 2020 werden naturaverzekerden geacht de jaarlijkse kostenstijgingen voor eigen rekening te nemen. Al met al ging het daarbij over een bedrag ter grootte van twee procent van de totale uitvaartnota - in 2020 ging Yarden uit van 64 euro - maar de verzekerden waren des duivels! Terecht overigens, dat wel, maar uit de praktijk weet ik dat menig verzekerde zich wél kwaad maakt over die 64 euro en tegelijkertijd met het grootste gemak duizenden(!) euro's door de handen laat glippen, simpelweg door zich niet nog bij leven te verdiepen in rechten die aan de naturapolis ontleend kunnen worden. Lieve mensen, wilt u niet dat Yarden na uw overlijden uw nabestaanden een poot uit probeert te draaien, begin dan liever nog vandaag dan morgen met het nadenken over uw eigen uitvaart. U heeft daar nú de tijd voor; uw nabestaanden in de dagen na uw overlijden niet!

Met vriendelijke groet,

Hans