Het tijdplan


Laat ik maar meteen van wal steken met een onthutsende mededeling: uw naturapolis heeft voor u geen enkele waarde! Voor u beperkt de feitelijke waarde zich tot de vigerende oud-papierprijs, en voor één enkel A4'tje is die te verwaarlozen. Voor uw naasten ligt dat heel anders: op het moment dat zij uw nabestaanden worden - met andere woorden: als u overleden bent - kan zo'n polis (gedurende zeer korte tijd) tot wel 10.000 euro waard zijn! Als zij uw overlijden binnen 24 uren aan Yarden melden, verzorgt én betaalt Yarden uw complete begrafenis of crematie. (Gemiddeld kost een crematie momenteel 7000 en een begrafenis 8000 euro; op de pagina 'GELDWAARDE' leg ik uit dat dit tot wel 10.000 euro kan oplopen.) Anders geformuleerd: voor u, polishouder, is zo'n naturapolis niks meer of minder dan een papiertje, en pas wanneer u komt te overlijden, verandert dat papiertje in een uiterst waardevolle tegoedbon.


En héle alinea aan inleiding, enkel en alleen om u ervan te doordringen dat u in ieder geval en zo spoedig mogelijk uw (toekomstige) nabestaanden moet wijzen op het bestaan van uw naturapolis én de plaats waar zij na uw overlijden het polisblad kunnen vinden. Beter nog: geef ze nu alvast dat polisblad! Zelf heeft u er immers tóch niks aan!


Regelmatig wordt mijn hulp ingeroepen door mensen die een dierbare hebben verloren, in alle haast een uitvaart hebben moeten regelen én betalen en er dan pas achter komen dat de overledene een naturaverzekering bij Yarden had. Voor die mensen kan ik dan niet veel meer doen. Op vertoon van een naturapolis regelt Yarden kosteloos de uitvaart, maar Yarden gaat uiteraard niet de (gehele) uitvaartnota van de concurrent vergoeden!


De eerste stap van het tijdplan heb ik daarmee voldoende toegelicht:

1
Wijs uw naasten op het feit dat u over een Yarden naturapolis beschikt, vertel ze waar ze het polisblad kunnen vinden of geef ze nu alvast dat polisblad.


Rondom een overlijden moet er veel geregeld worden. Veel mensen zien daar tegenop en laten al dat geregel liever aan hun nabestaanden over, terwijl die nabestaanden in de relatief korte tijd tussen overlijden en uitvaart wel iets anders aan hun hoofd hebben. Ik adviseer dan ook altijd om bij leven al na te denken over hoe uw uitvaart eruit moet gaan zien. Wilt u begraven of gecremeerd worden? En waar? Wilt u worden afgelegd in een (eenvoudige of luxe?) uitvaartkist, een opbaarplank, een grafmand of anderszins? Wilt u een kiststuk (= een bloemstuk voor op de kist) en zo ja, in welke kleur? Wilt u een rouwadvertentie in krant en/of wijkblaadje? Een kerkelijke afscheidsdienst? Een koffietafel? U kunt uw nabestaanden geen betere dienst bewijzen dan nu al over uw uitvaart na te denken (in uw eentje dan wel samen met uw naasten) en vervolgens uw voorkeuren aan uw naasten bekend te stellen. Boeit het u allemaal voor geen meter en maakt het u totaal niet uit hoe er afscheid van u genomen gaat worden, laat dan tenminste dát aan uw naasten weten! Het is voor nabestaanden prettiger om te weten dat u de keuze volledig aan hen laat, dan dat zij zelfs dát niet weten. Wilt u na uw overlijden moeilijke discussies en wellicht zelfs familieruzies vermijden, dan wordt stap 2:

2
Denk na over uw eigen uitvaart, leg uw wensenpakket schriftelijk vast en geef uw naasten een afschrift.


Dat schriftelijk vastleggen kan variëren van zeer beperkt ("Ik wil gecremeerd worden") tot zeer uitgebreid ("Ik wil worden gecremeerd bij dat en dat crematorium. Ik wil dat mijn lievelingsgedicht wordt voorgedragen en dat die en die muziek ten gehore wordt gebracht. Op de kist wil ik een ingelijste foto van mijn hond. En ik wil twee kaarsen op staanders aan het hoofdeinde van de kist. Et cetera, et cetera"). Realiseer u dat hoe meer u vooraf vastlegt, des te makkelijker u het voor uw nabestaanden maakt. En waarom zou u uw wensen niet met uw naasten bespreken? Misschien komen die naasten dan wel met ideeën en suggesties waar u zelf niet eens aan had gedacht!


Aan alle wensen, ideeën en suggesties hangen prijskaartjes. Aan de hand van de pagina 'GELDWAARDE' kunt u voor een groot deel al vooraf inschatten met welke bedragen u rekening dient te houden. Omdat u uw uitvaart nu al voorbereidt, heeft u alle tijd om daar waar mogelijk te 'shoppen'. Als u kiest voor een uitvaartkist, wilt u dan bijvoorbeeld de 'standaardkist' (veelal van het type Amarant) die Yarden kosteloos levert, of heeft u toch liever een iets luxer model, bijvoorbeeld de kist 'Morgenster'? En als het die laatste wordt, waar koopt u 'm dan? De prijs voor dit model loopt uiteen van 750 tot meer dan 1300 euro! Als u eenmaal weet wát u wilt, is de logische vervolgstap: uitzoeken wat het allemaal kost. En als u dát weet, dan komt daarna: kijken wat er voor rekening van Yarden komt en wat uw nabestaanden zelf zullen moeten betalen. En dan ten slotte: zorgen voor voldoende financiële middelen.

3
Maak uw eigen uitvaart financieel inzichtelijk, zorg voor voldoende financiële dekking voor al hetgeen voor eigen rekening komt (en als dat laatste niet voldoende lukt: stel uw uitvaartwensen naar beneden bij).


Die financiële inzichtelijkheid heeft trouwens nóg een voordeel: u weet nu al of en hoeveel uw nabestaanden later aan Yarden zullen moeten bijbetalen. De praktijk leert - en geloof me: ik spreek uit ervaring! - dat Yardens factuur altijd fors hoger uitvalt dan verwacht. Wéét u (en weten dus ook uw nabestaanden) wat er aan Yarden betaald moet worden, dan kan dát bedrag worden overgemaakt en zal Yarden voor het meerdere de gang naar de rechter moeten maken; weten u en uw naasten niet waarop Yarden recht heeft, dan zullen uw nabestaanden dat na uw uitvaart nog snel even moeten uitrekenen, en als hen dat niet lukt binnen de betalingstermijn van de uitvaartfactuur, dan rest hen niets anders dan de volledige factuur te betalen. En ik kan u verzekeren dat het naderhand terugvorderen van het teveel betaalde vele malen moeilijker is dan simpelweg in eerste aanleg niet te veel betalen. Met andere woorden: het (uit onwetendheid) te veel betaalde bent u hoogstwaarschijnlijk definitief kwijt!


Uw naasten weten nu dat u een naturapolis heeft en waar het polisblad zich bevindt, wat uw uitvaartwensen zijn en hoe de financiële dekking daarvan in elkaar steekt. U kunt nu met een gerust hart overlijden.


En áls u dan bent overleden, dan is het zaak dat Yarden daarvan zo spoedig mogelijk en zo mogelijk binnen 24 uren in kennis wordt gesteld. Speciaal daarvoor heeft Yarden een telefoonnummer dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar is: 0800-8192. Realiseert u zich dat alles wat uw nabestaanden in gang zetten vóórdat Yarden is geïnformeerd, voor eigen rekening kan komen. Stel, u overlijdt in een ziekenhuis. Uw nabestaanden bellen een willekeurige uitvaartondernemer en laten uw stoffelijk overschot overbrengen van het ziekenhuis naar een uitvaartcentrum. Gebeurt dit buiten Yarden om, dan zullen die nabestaanden de rekening gepresenteerd krijgen (en moeten betalen).

4
Uw nabestaanden moeten zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen 24 uren uw overlijden telefonisch melden aan Yarden, op telefoonnummer 0800-8192.


Nadat uw overlijden aan Yarden is gemeld, zal Yarden, in beginsel tijdens kantooruren, een uitvaartondernemer contact met de nabestaanden laten opnemen. Die uitvaartondernemer kan een personeelslid van Yarden zijn, maar evengoed een franchisenemer. Wilt u ook hierin het voortouw nemen, dan kan dat. Op de website van Yarden kunt u onder 'Direct zelf regelen' nu al een uitvaartverzorger in uw regio en van uw eigen voorkeur kiezen, en vervolgens uw naasten opdragen om uw overlijden te zijner tijd te melden aan déze uitvaartverzorger. Dan heeft u de uitvaartverzorger van uw eigen keuze én zal deze uitvaartverzorger de melding aan het hoofdkantoor van Yarden voor zijn rekening nemen. Twee vliegen in één klap dus.


Het is aan te raden dat uw nabestaanden goed voorbereid het gesprek met de uitvaartondernemer aangaan. Vergeet niet: voor uw nabestaanden is het (meestal) de eerste keer, voor de uitvaartondenemer is het z'n dagelijkse werk. Nabestaanden staan dus sowieso op achterstand en het is aan u én aan hen om die achterstand zo klein mogelijk te maken. Enkele tips (en ik richt mij nu tot die nabestaanden):

  • Zorg ervoor dat u een bij de naturapolis horend overzicht heeft van alle goederen en diensten die door de polis zijn gedekt. Indien u geen eigen exemplaar meer heeft, kunt u het juiste exemplaar downloaden van deze website.

  • Maak kopieën van het polisblad en de rechtenlijst. Meteen bij het eerste bezoek zal de uitvaartverzorger de originele documenten van u willen meenemen, teneinde daarmee te bewerkstelligen dat u niet meer precies weet hoe en waarvoor u verzekerd bent.

  • Doorgaans na het eerste bezoek van de uitvaartverzorger ontvangt u een offerte in tweevoud. Van het op die offerte vermelde bedrag gaat u ongetwijfeld schrikken. Desondanks zult u ter plekke één exemplaar moeten ondertekenen en moeten meegeven met de uitvaartverzorger. Teken dit exemplaar - u zult wel moeten! - maar schrijf pal boven uw handtekening: 'Voor gezien,'. Dan hééft de uitvaartverzorger weliswaar uw handtekening op de offerte, maar (juridisch gezien) niet uw instemming.

  • Geef de uitvaartondernemer heel duidelijk aan - bij voorkeur in aanwezigheid van getuigen; neem desnoods het gesprek op met bijvoorbeeld de spraakrecorder van uw smartphone - dat u alléén maar goederen en diensten wenst af te nemen die door uw polis zijn gedekt. Wilt u meer of andere goederen en/of diensten afnemen (zoals bijvoorbeeld een tweede volgauto, of een rouwadvertentie in een dagblad), geef dan aan dat u daarvoor een aparte factuur wenst te ontvangen (die u uiteraard te zijner tijd wél zult moeten betalen). U kunt er trouwens ook voor kiezen om deze aanvullende zaken zélf te regelen. Dat betekent weliswaar iets meer werk, maar u zult daarmee veelal wél voordeliger uit zijn!
5
Uw nabestaanden dienen goed voorbereid het gesprek met de uitvaartondernemer aan te gaan, precies te weten wat ze van hem verwachten en willen, en duidelijk aan te geven wat zij zelf zullen regelen en verzorgen.


In beginsel neemt de uitvaartverzorger veel van de voorbereidingen en de volledige uitvoering van de uitvaart voor zijn rekening, maar voor de nabestaanden blijft er nog genoeg te regelen over. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan: het zo spoedig mogelijk telefonisch of op andere wijze informeren van naaste familie en vrienden over het overlijden en zo mogelijk ook al de uitvaart, het verzamelen van de adresgegevens van degenen die een rouwkaart moeten ontvangen en het adresseren van de rouwkaarten nadat de drukker deze heeft aangeleverd, afspraken maken met betrokken locatiebeheerders (zoals kerk en koffietafellocatie) voor zover dit niet aan de uitvaartverzorger is opgedragen, kiststuk bestellen, plaats van het graf kiezen voor zover de begraafplaats deze optie biedt.

6
Uw nabestaanden moeten alle voorbereidingen treffen en werkzaamheden uitvoeren die niet expliciet aan de uitvaartondernemer zijn opgedragen.


Op enig moment vindt de uitvaart plaats. Doorgaans valt dan ongeveer één maand later de factuur van de uitvaartondernemer op de deurmat, met een betalingstermijn van ook weer ongeveer één maand. Heel belangrijk: als de eindafrekening hoger uitvalt dan op basis van uw voorcalculatie verwacht mocht worden - doorgaans is dat het geval! - dan is het zaak dat het onbetwiste gedeelte van de factuur binnen de betalingstermijn wordt voldaan. Tegelijkertijd zullen uw nabestaanden de uitvaartondernemer moeten melden welke kostenpost(en) discutabel is (zijn), en beargumenteerd moeten aangeven dat deze kostenpost(en) vooralsnog niet betaald wordt (worden). Medelijden met de uitvaartondernemer is trouwens niet nodig: die krijgt z'n geld toch wel, is het niet van u(w nabestaanden), dan is het wel van Yarden. Yarden betaalt in dat geval het betwiste bedrag aan de uitvaartondernemer en vervolgens nemen de juristen van Yarden het dossier over. Als u uw zaken vooraf goed heeft geregeld, hoeven uw nabestaanden zich over die juridische bemoeienis helemaal geen zorgen te maken (en als ze dat tóch doen, dan ben ik er altijd nog...)

7
Uw nabestaanden moeten (het onbetwiste deel van) de uitvaartfactuur betalen binnen de betalingstermijn.